ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 5 ห้อง 4

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37682 นาย โชษณ เรืองศรี 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37694 นางสาว กันทิชา หอธนสมบัติ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37725 นาย บดินทร์เดชา ชุ่มใจ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37730 นางสาว กัญญารัตน์ กรีฑาวัลย์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37733 นางสาว ญานิกา อนุรักษ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37738 นางสาว ธัญต์วรัตน์ พรหมวิเศษ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37740 นางสาว ปิยอร ศรีนามวงศ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37741 นางสาว เปมิกา ภู่บุบผากาญจน 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37742 นางสาว เปรมมิกา แก้วรุ่งฟ้า 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37748 นางสาว ศุจีภรณ์ สุขะประดิษฐ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37761 นาย ธรรมปพน ราชเดิม 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37768 นาย ศิรพงษ์ พุทธิพงษ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37772 นางสาว ชวัลรัตน์ โทอุบล 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37778 นางสาว ณิชกานต์ หงษ์บิน 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37779 นางสาว ณิชากร ขวัญจันทร์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37790 นางสาว สกุลรัตน์ มติธรรม 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37804 นาย ภราดร สุวรรณพงศ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37806 นาย ภูมิพิชญุตม์ คงเปี่ยม 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37811 นาย สรวิศ วงศ์สุบรรณ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37859 นางสาว เณศรา ห่อจันทร์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37869 นางสาว ปิยฉัตร อักษรสมบัติ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37875 นางสาว เพลงกาญจน์ ถาวร 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37877 นางสาว วรัทยา นุ่นสังข์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37880 นางสาว อัญชิษฐา รัตนะ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37910 นางสาว พิชญธิดา ทองสิงห์คลี 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37925 นางสาว สิรินาริน ถวิลวรรณ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37975 นางสาว ลักษิกา สุขนุช 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37998 นางสาว กรกนก สัมฤทธิ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38132 นาย ศุภณัฐ สุขใส 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38133 นาย เศรษฐกานต์ แง้เจริญกุล 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38139 นางสาว ธันยธรณ์ ศรีอนรรฆวานิช 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38148 นางสาว ภีคมาศ ศรีจันทร์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39827 นาย กันตชาติ รัตนาลังการ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39828 นาย ฐนกร ราชสงค์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39829 นางสาว โชติกา วิภาคหัตถกิจ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39830 นางสาว นันทิชา จินตวินิจ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39831 นางสาว มานิตา รัตนสุภา 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39832 นางสาว วนัชพร บุญสถิตย์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39833 นางสาว อัจฉราภรณ์ วงศ์ธนบัตร 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 รายการ