ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 5 ห้อง 4

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37682 นาย โชษณ เรืองศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37694 นางสาว กันทิชา หอธนสมบัติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37725 นาย บดินทร์เดชา ชุ่มใจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37730 นางสาว กัญญารัตน์ กรีฑาวัลย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37733 นางสาว ญานิกา อนุรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37738 นางสาว ธัญต์วรัตน์ พรหมวิเศษ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37740 นางสาว ปิยอร ศรีนามวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37741 นางสาว เปมิกา ภู่บุบผากาญจน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37742 นางสาว เปรมมิกา แก้วรุ่งฟ้า 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37748 นางสาว ศุจีภรณ์ สุขะประดิษฐ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37761 นาย ธรรมปพน ราชเดิม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37768 นาย ศิรพงษ์ พุทธิพงษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37772 นางสาว ชวัลรัตน์ โทอุบล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37778 นางสาว ณิชกานต์ หงษ์บิน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37779 นางสาว ณิชากร ขวัญจันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37790 นางสาว สกุลรัตน์ มติธรรม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37804 นาย ภราดร สุวรรณพงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37806 นาย ภูมิพิชญุตม์ คงเปี่ยม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37811 นาย สรวิศ วงศ์สุบรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37859 นางสาว เณศรา ห่อจันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37869 นางสาว ปิยฉัตร อักษรสมบัติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37875 นางสาว เพลงกาญจน์ ถาวร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37876 นางสาว วรรณกานต์ สุริไพศาลสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37876 นางสาว วรรณกานต์ สุริไพศาลสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37877 นางสาว วรัทยา นุ่นสังข์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37880 นางสาว อัญชิษฐา รัตนะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37910 นางสาว พิชญธิดา ทองสิงห์คลี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37925 นางสาว สิรินาริน ถวิลวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37975 นางสาว ลักษิกา สุขนุช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37998 นางสาว กรกนก สัมฤทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38132 นาย ศุภณัฐ สุขใส 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38133 นาย เศรษฐกานต์ แง้เจริญกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38139 นางสาว ธันยธรณ์ ศรีอนรรฆวานิช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38148 นางสาว ภีคมาศ ศรีจันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38290 นางสาว ชญานิศ สิทธิพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38290 นางสาว ชญานิศ สิทธิพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38309 นาย ธนภัทร วุฒิสันติกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38309 นาย ธนภัทร วุฒิสันติกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38316 นาย ภูวิศ เกื้อหนุน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38316 นาย ภูวิศ เกื้อหนุน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 38328 นางสาว ฐิติชญา ชูทวด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 38328 นางสาว ฐิติชญา ชูทวด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 38337 นางสาว วริศรา โชคคณาพิทักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 38337 นางสาว วริศรา โชคคณาพิทักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 38347 นาย ณัฐภัทร คเชนทร์มาศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 38347 นาย ณัฐภัทร คเชนทร์มาศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 38349 นาย ธราธร พันธุ์มณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 38349 นาย ธราธร พันธุ์มณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 38351 นาย ปัณณวัฒน์ ยิ่งสมบูรณ์ชัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 38351 นาย ปัณณวัฒน์ ยิ่งสมบูรณ์ชัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 38354 นาย พีรณัฐ กิ่งทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 38354 นาย พีรณัฐ กิ่งทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 38362 นาย สุรพงษ์ จันทบูรณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 38362 นาย สุรพงษ์ จันทบูรณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 38366 นางสาว ณภัทร นวลศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 38366 นางสาว ณภัทร นวลศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 38367 นางสาว ณัฐกานต์ หยูหนู 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 38367 นางสาว ณัฐกานต์ หยูหนู 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 38368 นางสาว ณัฐนิช ชิตเชื้อ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 38368 นางสาว ณัฐนิช ชิตเชื้อ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 38377 นางสาว วรันธร สิทธิโยธี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 38377 นางสาว วรันธร สิทธิโยธี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 38389 นาย ปัณณธร ฉางข้าวพรม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 38389 นาย ปัณณธร ฉางข้าวพรม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 38394 นาย รุจิภาส จรัสวราพรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 38394 นาย รุจิภาส จรัสวราพรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 38397 นาย วิษณุ มณีวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 38397 นาย วิษณุ มณีวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 38404 นางสาว ณิชาภัทร พึ่งพุทธ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 38404 นางสาว ณิชาภัทร พึ่งพุทธ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 38406 นางสาว ดลพร คายทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 38406 นางสาว ดลพร คายทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 38407 นางสาว ธนัชพร พลารชุน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 38407 นางสาว ธนัชพร พลารชุน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 38411 นางสาว นวินดา ก๋งอุบล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 38411 นางสาว นวินดา ก๋งอุบล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 38413 นางสาว บุญญามิตตา ยิ้มไตรพร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 38413 นางสาว บุญญามิตตา ยิ้มไตรพร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 38415 นางสาว พชรวรรณ ประทุมรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 38415 นางสาว พชรวรรณ ประทุมรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 38418 นางสาว วรมน ไชยเพชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 38418 นางสาว วรมน ไชยเพชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 38421 นางสาว สุพิชญา เอกสุวีรพงษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 38421 นางสาว สุพิชญา เอกสุวีรพงษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 38422 นางสาว อัญชิษฐา ติณชาติอารักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 38422 นางสาว อัญชิษฐา ติณชาติอารักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 38475 นาย นพล ดำสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 38475 นาย นพล ดำสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 38479 นาย พีรณัฐ ขำสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 38479 นาย พีรณัฐ ขำสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 38481 นาย รวิภาส มีลักษณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 38481 นาย รวิภาส มีลักษณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 38499 นางสาว บัณฑิตา วัฒนะปรีชาพงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 38499 นางสาว บัณฑิตา วัฒนะปรีชาพงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 38505 นางสาว รินรดา อังสถาพร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 38505 นางสาว รินรดา อังสถาพร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 38687 นาย ธรณ์ธันย์ ปานศิริ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 38687 นาย ธรณ์ธันย์ ปานศิริ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 38724 นางสาว นฤมล ธเนศกัณฑ์บวร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 38724 นางสาว นฤมล ธเนศกัณฑ์บวร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 39827 นาย กันตชาติ รัตนาลังการ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 39827 นาย กันตชาติ รัตนาลังการ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 39827 นาย กันตชาติ รัตนาลังการ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39828 นาย ฐนกร ราชสงค์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39829 นางสาว โชติกา วิภาคหัตถกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39830 นางสาว นันทิชา จินตวินิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39831 นางสาว มานิตา รัตนสุภา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 39832 นางสาว วนัชพร บุญสถิตย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 39833 นางสาว อัจฉราภรณ์ วงศ์ธนบัตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 40387 นาย นิติกร เฉ้งเหา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 40387 นาย นิติกร เฉ้งเหา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 40388 นาย พงศ์ศิริ ว่องทรง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 40388 นาย พงศ์ศิริ ว่องทรง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 40389 นางสาว ธมนวรรณ โคนาสร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 40389 นางสาว ธมนวรรณ โคนาสร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 40390 นางสาว พงษ์ลดา ประเสริฐสินเจริญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 40390 นางสาว พงษ์ลดา ประเสริฐสินเจริญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 40391 นางสาว วริศรา เต็มสงสัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 40391 นางสาว วริศรา เต็มสงสัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 40392 นางสาว อภิญญา ศักดิ์แก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 40392 นางสาว อภิญญา ศักดิ์แก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 40393 นางสาว อัครณัฏฐ์ บุณยรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
123 40393 นางสาว อัครณัฏฐ์ บุณยรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
123 รายการ