ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 5 ห้อง 6

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37089 นาย ศิวะพงษ์ แก้วสุวรรณ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37744 นางสาว เพชรรีย์ เหล็กกล้า 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37755 นาย ชนาสิน ชิตวาห์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37775 นางสาว ณ ฟ้า สุทธิรักษ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37780 นางสาว ธรณ์กนก แจ้งเกตุ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37782 นางสาว พศิกา รอดทอง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37797 นาย ณัฐพนธ์ ลอยใหม่ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37807 นาย เรวัตร วัดน้อย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37808 นาย วรพัทธ์ สีหบุตร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37816 นางสาว ชนนิกานต์ ลวดลายทอง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37820 นางสาว ธัญศิริ เมฆินทรางกูร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37826 นางสาว ภูษิดา พร้อมมูล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37839 นาย ธีรภัทร์ รอดเจริญ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37854 นางสาว ชรินรัตน์ ทองศรี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37864 นางสาว นันทัชพร หนูเกาะทวด 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37865 นางสาว บงกช พิรุฬห์เศรษฐ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37868 นางสาว ปัญจรัตน์ ฉิมทับ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37891 นาย ปัณณวิชญ์ กลับรินทร์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37921 นางสาว ศรัณย์พร สุทธิรักษ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37928 นางสาว สุพิชญา นีรนาทเมธีกุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37929 นางสาว อภิสรา ขจรบุญ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37934 นาย ธนโชติ เจียมทิพย์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37948 นางสาว กสิณา เพชรบำรุง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37956 นางสาว ชลธิชา เผือกรักษา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37965 นางสาว นันทรัตน์ ธรรมรงค์รัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37968 นางสาว บัณฑิตา ยิ้มฉอด 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37978 นางสาว สุบงกช บทกระโทก 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37980 นางสาว อริชยา รักษ์รอด 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38001 นางสาว จิตรลดา วงศ์รักษ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38006 นางสาว ตารกา ทิพย์คง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38013 นางสาว พิชชาพร แข็งพิลา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38024 นางสาว ศิรภัสสร ศรียาภัย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38043 นาย ณัฐดนย์ พวงพึ่ง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38056 นาย ศุภณัฏฐ์ ขอรัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38109 นางสาว ฐิตาพร อุไรโรจน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38124 นางสาว วิภากรณ์ เหล็กกล้า 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38151 นางสาว วรันธร ฤกษ์ยาม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38183 นางสาว พิสชา ฤทธิ์รักษ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38373 นางสาว ปวีณ์ธิดา เพชรรอบ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38380 นางสาว ศศิวิมล สกุลพันธ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 38387 นาย ธีรพัฒน์ บุญขำ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 38396 นาย วิศรุต ฉิมรักษ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 38439 นาย ศิรวิทย์ จินดำ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 38447 นางสาว ธนพร ไชยปลอด 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 38456 นางสาว วนัฐศิกานต์ อิสระบูรณะฤทธิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 38459 นางสาว วศินี สันเมือง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 38480 นาย เมธัส ศรีวิรุฬห์โชติ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 38490 นางสาว ชนากานต์ คงชาตรี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 38494 นางสาว ญาณิกา บุณยกาญจนากร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 38507 นางสาว ศุภาพิชญ์ ไทยเสน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 38523 นาย ภัทรพล ศิริพันธุ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 38531 นาย อัฐพล ผลผลา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 38535 นางสาว กุลณัฐ สมจันทร์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 38536 นางสาว จิราพร กุหลาบ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 38543 นางสาว ธันยพร วิศิษฏ์วุฒิพงศ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 38553 นางสาว สุพรรษา พิกุลทอง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 38555 นางสาว สุรัชฏิญา พรมเจียม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 38564 นาย วีรภัทร เกื้อด้วง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 38570 นางสาว กชพร ศรีสวัสดิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 38582 นางสาว นัฏนันทน์ จุนเด็น 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 38585 นางสาว บัณฑิตา อินราช 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 38587 นางสาว ปภาวดี ศรีไทย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 38596 นางสาว ศรสวรรค์ ใจห้าว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 38642 นางสาว อัญชิษฐา เพชรรัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 38666 นางสาว ณิชารีย์ ขนอม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 38672 นางสาว บงกชรัตน์ เจริญภักดี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 38683 นางสาว สุชาลิสา ชูเกียรติเถกิง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 38688 นาย ธรรพ์ พงศ์พิพัฒนา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 38697 นางสาว ณิชมล ไพบูลย์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39285 นางสาว ปฏิญญา ลิ้มอภิญญาวรกุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39834 นาย เชาวกรณ์ ศักดิ์แก้ว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39875 นางสาว ชนิษฐา เอี่ยมศรีปกรณ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39879 นางสาว ปัทมา สุราฤทธิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40402 นาย ธนภัทร นรเทพไพศาล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40403 นาย ธราดล ชัชชัยวรกฤศ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40404 นางสาว ทัชพร ปรีชา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40405 นางสาว ปวันรัตน์ ขอรัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40406 นางสาว พิมพ์ชนก มุกดารัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 รายการ