ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 5 ห้อง 6

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37089 นาย ศิวะพงษ์ แก้วสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37744 นางสาว เพชรรีย์ เหล็กกล้า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37755 นาย ชนาสิน ชิตวาห์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37775 นางสาว ณ ฟ้า สุทธิรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37780 นางสาว ธรณ์กนก แจ้งเกตุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37782 นางสาว พศิกา รอดทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37797 นาย ณัฐพนธ์ ลอยใหม่ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37807 นาย เรวัตร วัดน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37808 นาย วรพัทธ์ สีหบุตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37816 นางสาว ชนนิกานต์ ลวดลายทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37820 นางสาว ธัญศิริ เมฆินทรางกูร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37826 นางสาว ภูษิดา พร้อมมูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37839 นาย ธีรภัทร์ รอดเจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37854 นางสาว ชรินรัตน์ ทองศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37864 นางสาว นันทัชพร หนูเกาะทวด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37865 นางสาว บงกช พิรุฬห์เศรษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37868 นางสาว ปัญจรัตน์ ฉิมทับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37891 นาย ปัณณวิชญ์ กลับรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37895 นาย รัฐพล รัตนฉายา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37921 นางสาว ศรัณย์พร สุทธิรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37928 นางสาว สุพิชญา นีรนาทเมธีกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37929 นางสาว อภิสรา ขจรบุญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37934 นาย ธนโชติ เจียมทิพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37948 นางสาว กสิณา เพชรบำรุง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37956 นางสาว ชลธิชา เผือกรักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37965 นางสาว นันทรัตน์ ธรรมรงค์รัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37968 นางสาว บัณฑิตา ยิ้มฉอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37978 นางสาว สุบงกช บทกระโทก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37980 นางสาว อริชยา รักษ์รอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38001 นางสาว จิตรลดา วงศ์รักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38006 นางสาว ตารกา ทิพย์คง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38013 นางสาว พิชชาพร แข็งพิลา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38024 นางสาว ศิรภัสสร ศรียาภัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38043 นาย ณัฐดนย์ พวงพึ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38056 นาย ศุภณัฏฐ์ ขอรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38109 นางสาว ฐิตาพร อุไรโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38124 นางสาว วิภากรณ์ เหล็กกล้า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38151 นางสาว วรันธร ฤกษ์ยาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38183 นางสาว พิสชา ฤทธิ์รักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38373 นางสาว ปวีณ์ธิดา เพชรรอบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 38373 นางสาว ปวีณ์ธิดา เพชรรอบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 38380 นางสาว ศศิวิมล สกุลพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 38380 นางสาว ศศิวิมล สกุลพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 38387 นาย ธีรพัฒน์ บุญขำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 38387 นาย ธีรพัฒน์ บุญขำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 38396 นาย วิศรุต ฉิมรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 38396 นาย วิศรุต ฉิมรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 38426 นาย เกษมศักดิ์ หอวณิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 38439 นาย ศิรวิทย์ จินดำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 38447 นางสาว ธนพร ไชยปลอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 38447 นางสาว ธนพร ไชยปลอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 38456 นางสาว วนัฐศิกานต์ อิสระบูรณะฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 38456 นางสาว วนัฐศิกานต์ อิสระบูรณะฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 38459 นางสาว วศินี สันเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 38459 นางสาว วศินี สันเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 38480 นาย เมธัส ศรีวิรุฬห์โชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 38480 นาย เมธัส ศรีวิรุฬห์โชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 38483 นาย ศรศิลป์ อินทธนู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 38490 นางสาว ชนากานต์ คงชาตรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 38490 นางสาว ชนากานต์ คงชาตรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 38494 นางสาว ญาณิกา บุณยกาญจนากร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 38494 นางสาว ญาณิกา บุณยกาญจนากร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 38507 นางสาว ศุภาพิชญ์ ไทยเสน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 38507 นางสาว ศุภาพิชญ์ ไทยเสน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 38523 นาย ภัทรพล ศิริพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 38523 นาย ภัทรพล ศิริพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 38531 นาย อัฐพล ผลผลา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 38531 นาย อัฐพล ผลผลา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 38535 นางสาว กุลณัฐ สมจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 38535 นางสาว กุลณัฐ สมจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 38536 นางสาว จิราพร กุหลาบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 38536 นางสาว จิราพร กุหลาบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 38543 นางสาว ธันยพร วิศิษฏ์วุฒิพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 38543 นางสาว ธันยพร วิศิษฏ์วุฒิพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 38553 นางสาว สุพรรษา พิกุลทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 38553 นางสาว สุพรรษา พิกุลทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 38555 นางสาว สุรัชฏิญา พรมเจียม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 38555 นางสาว สุรัชฏิญา พรมเจียม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 38564 นาย วีรภัทร เกื้อด้วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 38564 นาย วีรภัทร เกื้อด้วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 38568 นาย สิราวิชญ์ หนูสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 38570 นางสาว กชพร ศรีสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 38570 นางสาว กชพร ศรีสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 38582 นางสาว นัฏนันทน์ จุนเด็น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 38582 นางสาว นัฏนันทน์ จุนเด็น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 38585 นางสาว บัณฑิตา อินราช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 38585 นางสาว บัณฑิตา อินราช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 38587 นางสาว ปภาวดี ศรีไทย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 38587 นางสาว ปภาวดี ศรีไทย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 38596 นางสาว ศรสวรรค์ ใจห้าว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 38596 นางสาว ศรสวรรค์ ใจห้าว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 38642 นางสาว อัญชิษฐา เพชรรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 38642 นางสาว อัญชิษฐา เพชรรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 38666 นางสาว ณิชารีย์ ขนอม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 38666 นางสาว ณิชารีย์ ขนอม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 38672 นางสาว บงกชรัตน์ เจริญภักดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 38672 นางสาว บงกชรัตน์ เจริญภักดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 38683 นางสาว สุชาลิสา ชูเกียรติเถกิง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 38683 นางสาว สุชาลิสา ชูเกียรติเถกิง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 38688 นาย ธรรพ์ พงศ์พิพัฒนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 38688 นาย ธรรพ์ พงศ์พิพัฒนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 38697 นางสาว ณิชมล ไพบูลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 38697 นางสาว ณิชมล ไพบูลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39285 นางสาว ปฏิญญา ลิ้มอภิญญาวรกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39285 นางสาว ปฏิญญา ลิ้มอภิญญาวรกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39834 นาย เชาวกรณ์ ศักดิ์แก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39875 นางสาว ชนิษฐา เอี่ยมศรีปกรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 39879 นางสาว ปัทมา สุราฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 40402 นาย ธนภัทร นรเทพไพศาล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 40402 นาย ธนภัทร นรเทพไพศาล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 40403 นาย ธราดล ชัชชัยวรกฤศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 40403 นาย ธราดล ชัชชัยวรกฤศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 40404 นางสาว ทัชพร ปรีชา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 40404 นางสาว ทัชพร ปรีชา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 40405 นางสาว ปวันรัตน์ ขอรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 40405 นางสาว ปวันรัตน์ ขอรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 40406 นางสาว พิมพ์ชนก มุกดารัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 40406 นางสาว พิมพ์ชนก มุกดารัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 40461 นางสาว สุกฤตา ชูจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 รายการ