ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 5 ห้อง 6

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37089 นาย ศิวะพงษ์ แก้วสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37744 นางสาว เพชรรีย์ เหล็กกล้า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37755 นาย ชนาสิน ชิตวาห์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37775 นางสาว ณ ฟ้า สุทธิรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37780 นางสาว ธรณ์กนก แจ้งเกตุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37782 นางสาว พศิกา รอดทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37797 นาย ณัฐพนธ์ ลอยใหม่ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37807 นาย เรวัตร วัดน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37808 นาย วรพัทธ์ สีหบุตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37816 นางสาว ชนนิกานต์ ลวดลายทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37820 นางสาว ธัญศิริ เมฆินทรางกูร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37826 นางสาว ภูษิดา พร้อมมูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37839 นาย ธีรภัทร์ รอดเจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37854 นางสาว ชรินรัตน์ ทองศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37864 นางสาว นันทัชพร หนูเกาะทวด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37865 นางสาว บงกช พิรุฬห์เศรษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37868 นางสาว ปัญจรัตน์ ฉิมทับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37891 นาย ปัณณวิชญ์ กลับรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37921 นางสาว ศรัณย์พร สุทธิรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37928 นางสาว สุพิชญา นีรนาทเมธีกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37929 นางสาว อภิสรา ขจรบุญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37934 นาย ธนโชติ เจียมทิพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37948 นางสาว กสิณา เพชรบำรุง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37956 นางสาว ชลธิชา เผือกรักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37965 นางสาว นันทรัตน์ ธรรมรงค์รัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37968 นางสาว บัณฑิตา ยิ้มฉอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37978 นางสาว สุบงกช บทกระโทก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37980 นางสาว อริชยา รักษ์รอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38001 นางสาว จิตรลดา วงศ์รักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38006 นางสาว ตารกา ทิพย์คง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38013 นางสาว พิชชาพร แข็งพิลา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38024 นางสาว ศิรภัสสร ศรียาภัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38043 นาย ณัฐดนย์ พวงพึ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38056 นาย ศุภณัฏฐ์ ขอรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38109 นางสาว ฐิตาพร อุไรโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38124 นางสาว วิภากรณ์ เหล็กกล้า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38151 นางสาว วรันธร ฤกษ์ยาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38183 นางสาว พิสชา ฤทธิ์รักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39834 นาย เชาวกรณ์ ศักดิ์แก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39875 นางสาว ชนิษฐา เอี่ยมศรีปกรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39879 นางสาว ปัทมา สุราฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 รายการ