ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 5 ห้อง 8

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37762 นาย นพรัตน์ จันทวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37794 นาย ชนชิต มากมี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37821 นางสาว ปรินทร คำอุบล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37897 นาย ศตวรรษ ลอยใหม่ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37898 นาย สนธยา หีตอักษร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37950 นางสาว กัญญาพัชร คำแฝง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37971 นางสาว ปัณรวีร์ ศิริวิภาอนันต์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37973 นางสาว พัณณิตา สาเรศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37977 นางสาว สุชีรา บวรวัชราพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38014 นางสาว พิชชาภรณ์ สำเภาเงิน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38015 นางสาว ญาณิภัสส์ นิคมประศาสน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38017 นางสาว พิชญาภา รักเอียด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38025 นางสาว ศุภาพิชญ์ ไทรทรัพย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38092 นาย ภูวิศ คุ้มภัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38119 นางสาว ปวิมล พรหมแท่น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38123 นางสาว มุขสุดา ราชสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38126 นางสาว เสาวลักษณ์ ชาญอักษร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38134 นาย อนาวิล ทองอ่อน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38135 นางสาว กานติมา สิทธยางกูร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38141 นางสาว นวพร นิธิคุณิตานันท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38142 นางสาว ปณาลี สุริวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38149 นางสาว ยุวรัตน์ ถุงทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38348 นาย ธราดล แก่นกูล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38348 นาย ธราดล แก่นกูล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38352 นาย ปูรณ์ ราชพิบูลย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38352 นาย ปูรณ์ ราชพิบูลย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38359 นาย ศุภณัฐ เดชรักษา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38359 นาย ศุภณัฐ เดชรักษา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38365 นางสาว ชมบงกช วรรณุรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38365 นางสาว ชมบงกช วรรณุรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38374 นางสาว พัชราพรรณ เพชรศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38374 นางสาว พัชราพรรณ เพชรศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38440 นาย อัมฤทธิ์ เกื้อกูล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38440 นาย อัมฤทธิ์ เกื้อกูล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38452 นางสาว พัชรนันท์ บุญปล้อง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38452 นางสาว พัชรนันท์ บุญปล้อง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38486 นาย อังกิณัญญ์ เป็ดสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38486 นาย อังกิณัญญ์ เป็ดสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38501 นางสาว ประภัสสร สีหาโมก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38501 นางสาว ประภัสสร สีหาโมก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 38511 นางสาว อรอุมา ศรีสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 38511 นางสาว อรอุมา ศรีสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 38512 นางสาว อัญชิสา เกษม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 38512 นางสาว อัญชิสา เกษม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 38520 นาย ปุณณภพ เจริญภักดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 38520 นาย ปุณณภพ เจริญภักดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 38522 นาย พัทธ์ธีรา ไชยชาติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 38522 นาย พัทธ์ธีรา ไชยชาติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 38538 นางสาว ชัชฎาภรณ์ รอดมณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 38538 นางสาว ชัชฎาภรณ์ รอดมณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 38559 นาย คณพศ พ่วงรัก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 38559 นาย คณพศ พ่วงรัก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 38577 นางสาว ญาณกร บ้วนเพชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 38577 นางสาว ญาณกร บ้วนเพชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 38586 นางสาว ปฐมาวดี เมษสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 38586 นางสาว ปฐมาวดี เมษสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 38598 นางสาว ศุภิสรากรณ์ คงแพทย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 38598 นางสาว ศุภิสรากรณ์ คงแพทย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 38694 นางสาว ครัษฐา จันทภาโส 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 38694 นางสาว ครัษฐา จันทภาโส 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 38698 นางสาว ทิษฏยา เมฆไลย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 38698 นางสาว ทิษฏยา เมฆไลย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 38700 นางสาว ธรนันท์ นาเมือง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 38700 นางสาว ธรนันท์ นาเมือง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 38708 นางสาว อวิกา แซ่กั๋ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 38708 นางสาว อวิกา แซ่กั๋ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 38723 นางสาว ธัญวรัตม์ อินทรกำเนิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 38723 นางสาว ธัญวรัตม์ อินทรกำเนิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39297 นาย รัชชานนท์ ชุลีวัฒนะพงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39297 นาย รัชชานนท์ ชุลีวัฒนะพงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39839 นาย กฤตภาส ภู่วัฒนาพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39840 นาย จิรภัทร เพชรฟอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39841 นาย นฤพนธ์ ศรีเชื้อ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39842 นาย สุวิศิษฎ์ สุระกา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 39843 นางสาว กานต์ธิดา มิลำเอียง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 39843 นางสาว กานต์ธิดา มิลำเอียง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 39843 นางสาว กานต์ธิดา มิลำเอียง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 39844 นางสาว จิตติมา สาลี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 39845 นางสาว ชัญญา บัญชาจารุภรณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 39846 นางสาว ญาณิศา แป้นเพชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 39847 นางสาว ณัฐนันท์ แสงสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 39848 นางสาว ทิพย์สุดา หงษ์แก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 39849 นางสาว นัฐลิตา ทองพัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 39850 นางสาว ปภาดา เพชรภู่ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 39851 นางสาว ปาริชาต รัตนนุพงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 39852 นางสาว ปิ่นมนัส มนต์เลี้ยง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 39853 นางสาว พัสตราภรณ์ โยธา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 39854 นางสาว ศิริวิมล มีสิทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 39855 นางสาว ศุภสุตา เทพพิมล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 39856 นางสาว สมัชญา พวงประทุม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 40412 นาย จิรชาติ มุกดารัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 40412 นาย จิรชาติ มุกดารัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 40413 นาย วรเทพ ทรฤทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 40413 นาย วรเทพ ทรฤทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 40414 นาย ศักดิเดชน์ เดชมณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 40414 นาย ศักดิเดชน์ เดชมณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 40415 นาย สุชีวิน โชติสิงห์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 40415 นาย สุชีวิน โชติสิงห์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 40416 นางสาว กมลนัทธ์ เล็กพิพัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 40416 นางสาว กมลนัทธ์ เล็กพิพัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 40417 นางสาว กัญญาวีร์ เมืองแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 40417 นางสาว กัญญาวีร์ เมืองแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 40418 นางสาว ชิสาปาณ สุบรรณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 40418 นางสาว ชิสาปาณ สุบรรณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 40419 นางสาว ฐิติรัตน์ รอดรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 40419 นางสาว ฐิติรัตน์ รอดรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 40420 นางสาว ณปภัช พนิชยากุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 40420 นางสาว ณปภัช พนิชยากุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 40421 นางสาว ทิพิชา ชุมช่วย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 40421 นางสาว ทิพิชา ชุมช่วย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 40422 นางสาว นัทธิชา ทองอุปการ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 40422 นางสาว นัทธิชา ทองอุปการ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 40423 นางสาว นันท์นภัส เผือกเกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 40423 นางสาว นันท์นภัส เผือกเกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 40424 นางสาว เบญญาภา จันทร์พุธ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 40424 นางสาว เบญญาภา จันทร์พุธ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 40425 นางสาว ปาลิดา แก้วรักษา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 40425 นางสาว ปาลิดา แก้วรักษา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 40426 นางสาว พ.พริมา สมัครกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 40426 นางสาว พ.พริมา สมัครกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 40427 นางสาว พิชญดา พัฒนประดิษฐ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 40427 นางสาว พิชญดา พัฒนประดิษฐ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 รายการ