ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 5 ห้อง 9

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37136 นาย อพิวัตร์ รัตนละออ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37713 นาย กฤษฎิ์ วงศ์เจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37715 นาย กุลศรัณย์ แก้วสีนวล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37715 นาย กุลศรัณย์ แก้วสีนวล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37781 นางสาว ปวีณา ตั้งภัทรพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37783 นางสาว พัชรลดา ทองเกลี้ยง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37881 นาย จักรภัทร ไพฑูรย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37887 นาย นฤดนย์ แซ่ฮั่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37890 นาย ปราณ กิจวิถี สงฆ์รักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37893 นาย พงศกร ชูช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37926 นางสาว สิริวรรณ อยู่แสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37941 นาย เรืองชัย รื่นรส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37946 นาย สุรเดช แข่งขัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37981 นาย กาณฑ์ชนัต วรจินต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37987 นาย ธันยธรณ์ แผ่ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37989 นาย ภาณุพงศ์ ศรีจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37992 นาย วทัญญู ไชยยศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38010 นางสาว ปาณิศา ทิพย์เภตรา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38023 นางสาว ศานตมล เทพทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38031 นาย ก้องกฤษฎิ์ เพชรน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38042 นาย ณภัทร โอภาสพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38048 นาย นนทกร เมืองชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38060 นางสาว กุลภัทร์ พิทยาเลิศสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38068 นางสาว นพมาศ นิลสดใส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38069 นางสาว นลพรรณ รักษ์เจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38079 นางสาว อัญพรรณ เพชรชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38091 นาย พุฒิพงศ์ เทพี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38110 นางสาว ฐิติภา ลิ้มมธุรสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38116 นางสาว นภัสสร แก้วเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38137 นางสาว ณัฐณิชา เชาวลิต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38153 นางสาว วรีพรรณ มณีฉาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38156 นางสาว อโณทัย สันติวรางกูร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38157 นางสาว อธิติยา นาครอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38159 นาย ชิติพัทธ์ กาญจนดิฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38162 นาย ธันยพงศ์ อั้นเต้ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38171 นาย อัศฎิล ส้มเขียวหวาน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38177 นางสาว ณิชาภา สามเคี้ยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38181 นางสาว ปริตตา ศรีคิรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38427 นาย เจตตวัน สมวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38427 นาย เจตตวัน สมวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 38438 นาย วัชรากร เหมาะประมาณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 38438 นาย วัชรากร เหมาะประมาณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 38449 นางสาว นันท์นภัส ทองผึ้ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 38449 นางสาว นันท์นภัส ทองผึ้ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 38524 นาย ภูมิพัทร ผิวทองดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 38524 นาย ภูมิพัทร ผิวทองดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 38546 นางสาว ปานตะวัน อาวุธเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 38546 นางสาว ปานตะวัน อาวุธเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 38560 นาย ชัสมา นาคประสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 38560 นาย ชัสมา นาคประสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 38566 นาย สพลวรนน สายสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 38566 นาย สพลวรนน สายสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 38590 นางสาว พาณิภัค บุญล่อง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 38590 นางสาว พาณิภัค บุญล่อง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 38592 นางสาว ภัทรนุช วารีวนิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 38592 นางสาว ภัทรนุช วารีวนิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 38612 นาย ธิติพงศ์ แข่งขัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 38612 นาย ธิติพงศ์ แข่งขัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 38640 นางสาว วิรตา แซ่เอี่ยว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 38640 นางสาว วิรตา แซ่เอี่ยว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 38653 นาย ปรมินทร์ มณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 38653 นาย ปรมินทร์ มณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 38663 นางสาว กัณฐาภรณ์ ช่วยศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 38663 นางสาว กัณฐาภรณ์ ช่วยศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 38664 นางสาว ณัฐพร นคงทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 38664 นางสาว ณัฐพร นคงทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 38665 นางสาว ณิชกานต์ เสวกวัง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 38665 นางสาว ณิชกานต์ เสวกวัง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 38670 นางสาว ธันย์ชนก สวัสดิสิงห์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 38670 นางสาว ธันย์ชนก สวัสดิสิงห์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 38677 นางสาว ภัฐริดา ติณพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 38677 นางสาว ภัฐริดา ติณพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 38680 นางสาว สิรภัทร ไชยชนะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 38680 นางสาว สิรภัทร ไชยชนะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 38713 นาย ธนกร ซึมกลาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 38713 นาย ธนกร ซึมกลาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 38715 นาย ธีรภัทร์ โกเมศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 38715 นาย ธีรภัทร์ โกเมศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 38805 นาย ศิกษก นิยกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 38805 นาย ศิกษก นิยกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 39857 นางสาว จิตติมา จุ้ยสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 39858 นางสาว ปัญจวรรณ แก้วชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 39859 นางสาว รัตนาวดี แทนฟู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 40428 นาย ปาราเมศ โต๊ะนาค 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 40428 นาย ปาราเมศ โต๊ะนาค 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 40429 นางสาว ณัฏฐณิชา สอนรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 40429 นางสาว ณัฏฐณิชา สอนรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 40430 นางสาว ณัฐณิชา เหล่าทองกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 40430 นางสาว ณัฐณิชา เหล่าทองกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 40432 นางสาว ปรัชญาภรณ์ ชัยสุตานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 40432 นางสาว ปรัชญาภรณ์ ชัยสุตานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 รายการ