ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37056 นางสาว ณภัทร จิวาภรณ์คุปต์ 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37068 นางสาว ปาลิตา ทานันโต 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37078 นาย กัมพล ตั้นสกุล 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37139 นางสาว ก้องกิฎากร ศรีวายพราหมณ์ 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37141 นางสาว จตุรดา เพ็งสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37142 นางสาว ชญาภรณ์ บัวลอย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37151 นางสาว บุษกร แซ่จิ้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37153 นางสาว ปิยาอร ทรัพย์ยืนนาน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37154 นางสาว เจษฎ์สิตา อิสริยาเรืองกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37164 นางสาว ศศิวิมล ทิพย์รอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37191 นางสาว ชนิกานต์ ชูเลม็ด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37195 นางสาว ธนภรณ์ รักษ์รอด 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37197 นางสาว ธาวินี ภิญโญ 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37214 นาย เกียรติขจร ทองพันชู 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37242 นางสาว ชญานิษฐ์ ขันฤทธิ์ 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37245 นางสาว ตันหยง ทิพย์วงศ์เมฆ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37251 นางสาว ปัณณภัส พริ้มพราย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37261 นาย จักรกฤษณ์ ฤกษ์ดี 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37272 นาย ธนายุทธ พรหมคง 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37283 นางสาว กชกร ศรีชาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37290 นางสาว ณัฐณิชา รักบำรุง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37292 นางสาว นันท์นภัส จุลวิชิต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37294 นางสาว พรรณพัชร เจษฎานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37296 นางสาว มาตา แซ่เอี่ยว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37300 นางสาว วิมลิน ภู่สกุลสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37302 นางสาว ศิริมาศ อ่วมทองดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37303 นางสาว ศิศิรา ศิวะวิชชกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37304 นางสาว สกลวรรณ ประกอบบุญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37312 นาย ธีรเดช คมกล้า 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37325 นางสาว กมลรัตน์ ไชยวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37342 นางสาว พิชชาพร ชนก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37350 นางสาว ศุภลักษณ์ ชูแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37402 นางสาว อักษราภัค ตู้ประกาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37504 นาย ธรรมกรต์ ทองชิต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37540 นาย ณัฐอานนท์ ชะลำนัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 37559 นางสาว บัณฑิตา ชูพรหมแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39278 นาย ณัฐ สุวรรณภักดี 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39279 นาย ธนนภัทร นุกูลประทีป 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39280 นาย ปริวรรต เพชรมณี 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39281 นาย ป้องรัฐ มาลัยศรี 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 รายการ