ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37056 นางสาว ณภัทร จิวาภรณ์คุปต์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37068 นางสาว ปาลิตา ทานันโต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37078 นาย กัมพล ตั้นสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37139 นางสาว ก้องกิฎากร ศรีวายพราหมณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37141 นางสาว จตุรดา เพ็งสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37142 นางสาว ชญาภรณ์ บัวลอย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37151 นางสาว บุษกร แซ่จิ้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37153 นางสาว ปิยาอร ทรัพย์ยืนนาน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37154 นางสาว เจษฎ์สิตา อิสริยาเรืองกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37164 นางสาว ศศิวิมล ทิพย์รอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37191 นางสาว ชนิกานต์ ชูเลม็ด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37193 นางสาว ณฐนญวรรณ์ วิทยาพันธ์ประชา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37193 นางสาว ณฐนญวรรณ์ วิทยาพันธ์ประชา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37195 นางสาว ธนภรณ์ รักษ์รอด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37197 นางสาว ธาวินี ภิญโญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37214 นาย เกียรติขจร ทองพันชู 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37242 นางสาว ชญานิษฐ์ ขันฤทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37245 นางสาว ตันหยง ทิพย์วงศ์เมฆ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37251 นางสาว ปัณณภัส พริ้มพราย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37261 นาย จักรกฤษณ์ ฤกษ์ดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37272 นาย ธนายุทธ พรหมคง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37283 นางสาว กชกร ศรีชาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37290 นางสาว ณัฐณิชา รักบำรุง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37292 นางสาว นันท์นภัส จุลวิชิต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37294 นางสาว พรรณพัชร เจษฎานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37296 นางสาว มาตา แซ่เอี่ยว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37300 นางสาว วิมลิน ภู่สกุลสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37302 นางสาว ศิริมาศ อ่วมทองดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37303 นางสาว ศิศิรา ศิวะวิชชกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37304 นางสาว สกลวรรณ ประกอบบุญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37312 นาย ธีรเดช คมกล้า 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37325 นางสาว กมลรัตน์ ไชยวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37342 นางสาว พิชชาพร ชนก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37350 นางสาว ศุภลักษณ์ ชูแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37402 นางสาว อักษราภัค ตู้ประกาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 37504 นาย ธรรมกรต์ ทองชิต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 37540 นาย ณัฐอานนท์ ชะลำนัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 37559 นางสาว บัณฑิตา ชูพรหมแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 37688 นาย ภัทรกร ชาตะเวที 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 37688 นาย ภัทรกร ชาตะเวที 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 37716 นาย เกียรติภูมิ พฤฒิพิบูลธรรม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 37716 นาย เกียรติภูมิ พฤฒิพิบูลธรรม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 37720 นาย ณภัทร เพชรา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 37720 นาย ณภัทร เพชรา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 37727 นาย สิทธิกร ส่งศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 37727 นาย สิทธิกร ส่งศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 37728 นาย แสนชัย โพธิ์จันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 37728 นาย แสนชัย โพธิ์จันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 37752 นาย กฤษกร คงเสน่ห์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 37752 นาย กฤษกร คงเสน่ห์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 37765 นาย รัชพงศ์ นุ่นสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 37765 นาย รัชพงศ์ นุ่นสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 37784 นางสาว พัทธนันท์ โชติสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 37784 นางสาว พัทธนันท์ โชติสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 37786 นางสาว เพ็ญพิชชา สกุลแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 37786 นางสาว เพ็ญพิชชา สกุลแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 37787 นางสาว โพธิญา ศักดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 37787 นางสาว โพธิญา ศักดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 37789 นางสาว ศิริวรรณ ทองศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 37789 นางสาว ศิริวรรณ ทองศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 37791 นางสาว สุพิชชา พีรพัฒนภูมิ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 37791 นางสาว สุพิชชา พีรพัฒนภูมิ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 37823 นางสาว พลอยรุ้ง ศรีมุกข์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 37823 นางสาว พลอยรุ้ง ศรีมุกข์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 37824 นางสาว ภัทรพร วิภารัตนาพร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 37824 นางสาว ภัทรพร วิภารัตนาพร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 37828 นางสาว สุภัสสรา แก้วอำไพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 37828 นางสาว สุภัสสรา แก้วอำไพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 37829 นางสาว เหมือนฝัน รุ่มจิตต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 37829 นางสาว เหมือนฝัน รุ่มจิตต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 37851 นางสาว เกวลี ผลสด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 37851 นางสาว เกวลี ผลสด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 37866 นางสาว บุษกร มากบุญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 37866 นางสาว บุษกร มากบุญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 37870 นางสาว ปุญชรัสมิ์ พัฒนรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 37870 นางสาว ปุญชรัสมิ์ พัฒนรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 37878 นางสาว วิชาญา สุขเกื้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 37878 นางสาว วิชาญา สุขเกื้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 37882 นาย จิรวัฒน์ บุญญา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 37882 นาย จิรวัฒน์ บุญญา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 37884 นาย ณัฏฐพล การุณกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 37884 นาย ณัฏฐพล การุณกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 37902 นางสาว จิรสุตา กาญจนรจิต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 37902 นางสาว จิรสุตา กาญจนรจิต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 37904 นางสาว ณัฐนรี รักชื่อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 37904 นางสาว ณัฐนรี รักชื่อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 37907 นางสาว นิภากร กรายแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 37907 นางสาว นิภากร กรายแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 37916 นางสาว รชตพรรณ ศรชนะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 37916 นางสาว รชตพรรณ ศรชนะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 37917 นางสาว รัญชิดา ตันติพงศ์อาภา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 37917 นางสาว รัญชิดา ตันติพงศ์อาภา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 37918 นางสาว รัดเกล้า ชัยยศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 37918 นางสาว รัดเกล้า ชัยยศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 37923 นางสาว สัณห์สิรี วิเศษแสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 37923 นางสาว สัณห์สิรี วิเศษแสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 37953 นางสาว จิตสุภา คุ้มพงศ์สิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 37953 นางสาว จิตสุภา คุ้มพงศ์สิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 37960 นางสาว ณภัทร กุลภัทรคำเงิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 37960 นางสาว ณภัทร กุลภัทรคำเงิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 37966 นางสาว นิภาพร ถิ่นวัดกลาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 37966 นางสาว นิภาพร ถิ่นวัดกลาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 38037 นาย ชนินทร์ พงศ์ชัยไพบูลย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 38037 นาย ชนินทร์ พงศ์ชัยไพบูลย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 38114 นางสาว ธันย์ชนก ศรีศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 38114 นางสาว ธันย์ชนก ศรีศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 38140 นางสาว นงนภัส ปิยะศีล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 38140 นางสาว นงนภัส ปิยะศีล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 38174 นางสาว ฉัฏฐทิพ หมื่นชนะมา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 38174 นางสาว ฉัฏฐทิพ หมื่นชนะมา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 38795 นางสาว ธิดาดาว รักษ์สังข์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 38795 นางสาว ธิดาดาว รักษ์สังข์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39278 นาย ณัฐ สุวรรณภักดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 39279 นาย ธนนภัทร นุกูลประทีป 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39280 นาย ปริวรรต เพชรมณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39281 นาย ป้องรัฐ มาลัยศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 39804 นางสาว ชัญญา ปรีชา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 39804 นางสาว ชัญญา ปรีชา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 รายการ