ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 10

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 36762 นางสาว ฐิตา แข่งขัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37026 นาย กฤติน กุลภัทรคำเงิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37124 นาย ณัฐพล ศิวายพราหมณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37131 นาย ภูเบศ อินทรกำเหนิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37180 นาย พิทวัส จันทร์พัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37218 นาย ชนแดน อินทชาติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37219 นาย ฌัชมาศ อู่ขลิบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37231 นาย ภาณุพงศ์ เล็กขาว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37364 นาย ณัฐภูมิ สุขใส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37380 นาย วชิรโรจน์ วิโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37381 นาย วชิรวิทย์ วลัยรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37384 นาย สุทธิพงษ์ มาผาบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37403 นางสาว อินทิรา ทองเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37406 นาย ณัฐปัญญ์ ศรีสุวรรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37409 นาย ธัญพิสิษฐ์ ทองคำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37421 นาย อลงกรณ์ เกตุณรายณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37444 นางสาว ศิริรัตน์ สังข์ประคอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37447 นางสาว อภิษฎา เชื้อลาว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37452 นาย กิตติพงษ์ กองประดิษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37454 นาย จีรเดช เวชเตง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37462 นาย บารมี คงด้วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37476 นางสาว ชญานิษฐ์ ชื่นอารมณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37477 นางสาว ชนาพิชญ์ เกื้ออาษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37483 นางสาว ทิวาพร แซ่ลิ่ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37488 นางสาว โยษิตา เล็กน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37493 นางสาว สัญหพร จันทสร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37498 นางสาว สุภาภรณ์ คงรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37501 นาย ชัยยุทธิ์ วิชัยดิษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37523 นางสาว ณิรัฐติกาน สังข์คร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37533 นางสาว อมลวรรณ หาญกล้า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37662 นาย หัสชัย ชุ่มติ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38774 นาย ศุภฤกษ์ ภูมิทวีปัญญา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39324 นาย ณัฐชนน สมวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39878 นางสาว กาญจน์วลัย ไพริน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 รายการ