ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 10

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 36762 นางสาว ฐิตา แข่งขัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37026 นาย กฤติน กุลภัทรคำเงิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37124 นาย ณัฐพล ศิวายพราหมณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37131 นาย ภูเบศ อินทรกำเหนิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37180 นาย พิทวัส จันทร์พัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37218 นาย ชนแดน อินทชาติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37219 นาย ฌัชมาศ อู่ขลิบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37231 นาย ภาณุพงศ์ เล็กขาว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37364 นาย ณัฐภูมิ สุขใส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37380 นาย วชิรโรจน์ วิโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37381 นาย วชิรวิทย์ วลัยรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37384 นาย สุทธิพงษ์ มาผาบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37403 นางสาว อินทิรา ทองเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37406 นาย ณัฐปัญญ์ ศรีสุวรรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37409 นาย ธัญพิสิษฐ์ ทองคำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37421 นาย อลงกรณ์ เกตุณรายณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37444 นางสาว ศิริรัตน์ สังข์ประคอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37447 นางสาว อภิษฎา เชื้อลาว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37452 นาย กิตติพงษ์ กองประดิษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37454 นาย จีรเดช เวชเตง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37462 นาย บารมี คงด้วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37476 นางสาว ชญานิษฐ์ ชื่นอารมณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37477 นางสาว ชนาพิชญ์ เกื้ออาษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37483 นางสาว ทิวาพร แซ่ลิ่ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37488 นางสาว โยษิตา เล็กน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37493 นางสาว สัญหพร จันทสร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37498 นางสาว สุภาภรณ์ คงรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37501 นาย ชัยยุทธิ์ วิชัยดิษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37523 นางสาว ณิรัฐติกาน สังข์คร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37533 นางสาว อมลวรรณ หาญกล้า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37662 นาย หัสชัย ชุ่มติ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37785 นางสาว พิธุดนยา อ่อนลาด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37785 นางสาว พิธุดนยา อ่อนลาด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37799 นาย ธนกฤต ประดิษฐพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37799 นาย ธนกฤต ประดิษฐพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 37800 นาย ธนพล สมณะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 37800 นาย ธนพล สมณะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 37805 นาย ภัทรพล ขุ้ยศร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 37805 นาย ภัทรพล ขุ้ยศร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 37810 นาย ศุภวิชญ์ พิพัฒน์พงศ์นยนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 37810 นาย ศุภวิชญ์ พิพัฒน์พงศ์นยนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 37817 นางสาว ฐิตาพร ลิ้มมธุรสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 37817 นางสาว ฐิตาพร ลิ้มมธุรสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 37833 นาย ชานน ณ สงขลา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 37833 นาย ชานน ณ สงขลา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 37836 นาย ทรงวิทย์ กุมทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 37836 นาย ทรงวิทย์ กุมทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 37883 นาย ชาญชัย มากบุญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 37883 นาย ชาญชัย มากบุญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 37932 นาย ชนกานต์ ทองมาก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 37932 นาย ชนกานต์ ทองมาก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 37944 นาย วัชรากร จันทร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 37944 นาย วัชรากร จันทร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 37947 นาย อธิวัชร ลิ้มพัฒนสิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 37947 นาย อธิวัชร ลิ้มพัฒนสิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 37988 นาย ปฐพี มนกิ่งแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 37988 นาย ปฐพี มนกิ่งแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 38008 นางสาว นันท์นภัส รักสะอาด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 38008 นางสาว นันท์นภัส รักสะอาด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 38020 นางสาว พิมพ์ลภัส แก้วเนิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 38020 นางสาว พิมพ์ลภัส แก้วเนิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 38029 นางสาว โสภิตตา เทือกสุบรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 38029 นางสาว โสภิตตา เทือกสุบรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 38036 นาย ฉัตรฐพงศ์ เสถียรกิตติกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 38036 นาย ฉัตรฐพงศ์ เสถียรกิตติกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 38038 นาย ชวรินทร์ ทองมา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 38038 นาย ชวรินทร์ ทองมา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 38041 นาย ฐานิศร ลิ้มมธุรสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 38041 นาย ฐานิศร ลิ้มมธุรสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 38044 นาย ณัฐดนัย แซ่เหลา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 38044 นาย ณัฐดนัย แซ่เหลา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 38063 นางสาว ธมล มงคลกิจวิบูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 38063 นางสาว ธมล มงคลกิจวิบูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 38070 นางสาว นลัดดา คุ้มสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 38070 นางสาว นลัดดา คุ้มสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 38082 นาย จอมทัพ จุลนิล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 38082 นาย จอมทัพ จุลนิล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 38087 นาย นนทัช เกิดแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 38087 นาย นนทัช เกิดแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 38101 นาย สรวิศ ฮั่นวิริยะนนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 38101 นาย สรวิศ ฮั่นวิริยะนนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 38106 นางสาว จิรัชญา ฤทธิแดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 38106 นางสาว จิรัชญา ฤทธิแดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 38107 นางสาว โชติรส คัคนานตดิลก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 38107 นางสาว โชติรส คัคนานตดิลก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 38127 นางสาว อัชโรบล ภควานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 38127 นางสาว อัชโรบล ภควานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 38144 นางสาว พัทราวดี มิ่งสงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 38144 นางสาว พัทราวดี มิ่งสงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 38154 นางสาว สิรินภา ศิริวรรณพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 38154 นางสาว สิรินภา ศิริวรรณพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 38164 นาย พริสร ก่อนทิพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 38164 นาย พริสร ก่อนทิพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 38168 นาย สุขสิริ เบ็ญจอาภรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 38168 นาย สุขสิริ เบ็ญจอาภรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 38180 นางสาว นิภาธร แซ่ตัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 38180 นางสาว นิภาธร แซ่ตัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 38184 นางสาว แพรวา วนชุติกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 38184 นางสาว แพรวา วนชุติกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 38774 นาย ศุภฤกษ์ ภูมิทวีปัญญา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 39324 นาย ณัฐชนน สมวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 39860 นางสาว ชวัลรันต์ อินทรสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 39860 นางสาว ชวัลรันต์ อินทรสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39861 นางสาว สุนิสา ขุนนำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39861 นางสาว สุนิสา ขุนนำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39878 นางสาว กาญจน์วลัย ไพริน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 รายการ