ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 11

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37273 นาย นราธิป มีสมานพงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37331 นางสาว ณฤดี โชติรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37331 นางสาว ณฤดี โชติรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37365 นาย ณัฐสรุล เรืองทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37375 นาย ภูมิ พรหมดวง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37377 นาย มกรพงศ์ สุวรรณโชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37383 นาย ศิวกร รักสองหมื่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37388 นางสาว ชญานิษฐ์ ประยูรศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37395 นางสาว ภัสสร นิธิไพศาล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37400 นางสาว องศา ขุนศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37413 นาย พลภัทร ศรีรักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37424 นางสาว กันยารัตน์ วรรัตนานุรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37424 นางสาว กันยารัตน์ วรรัตนานุรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37429 นางสาว ชวิศา จันทนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37433 นางสาว ติณณา ทองใบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37435 นางสาว นงรัตน์ ขวัญดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37437 นางสาว ประภาศิริ ปลอดคง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37443 นางสาว วสุนันท์ วิวรรณศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37445 นางสาว สิริมา แซ่เอี่ยว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37446 นางสาว สุวิมล คงทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37460 นาย ทักษ์ดนัย เพชรสังวาล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37474 นางสาว กรกนก ทิพย์ศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37474 นางสาว กรกนก ทิพย์ศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37496 นางสาว สุดารัตน์ เนตรกระจ่าง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37515 นางสาว กันตินันท์ พิริยะวัฒนกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37524 นางสาว ทวิพิมพ์ บอยอร์นิเฮก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37542 นาย ธนภัทร ทองอร่าม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37543 นาย ธนัช โถวรุ่งเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37551 นางสาว กาญจน์วลิน ศึกเสือ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37556 นางสาว ธันย์ชนก พงศ์ปิยะไพบูลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37560 นางสาว ปาริชาติ จันทร์สว่าง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37565 นางสาว วาลาสินี บัวทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37673 นางสาว นฤอร ผมทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37758 นาย ธนกร คงทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37758 นาย ธนกร คงทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 37770 นาย สุหทัย วรพุฒ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 37770 นาย สุหทัย วรพุฒ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 37852 นางสาว จณิตา เพ็ชรานันท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 37852 นางสาว จณิตา เพ็ชรานันท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 37936 นาย นนธวัฒน์ ตันเพ็ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 37936 นาย นนธวัฒน์ ตันเพ็ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 37964 นางสาว นรีกานต์ หนนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 37964 นางสาว นรีกานต์ หนนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 37984 นาย ณัฐพนธ์ พละคช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 37984 นาย ณัฐพนธ์ พละคช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 37985 นาย ดิศรณ์ เจริญแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 37991 นาย ยุทธภัณฑ์ บุญต่อยุทธ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 37991 นาย ยุทธภัณฑ์ บุญต่อยุทธ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 37994 นาย ศวีระพล สะโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 37994 นาย ศวีระพล สะโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 38004 นางสาว ฐิติมา สะอาดแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 38004 นางสาว ฐิติมา สะอาดแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 38027 นางสาว สุธิดา คงเพชรดิษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 38027 นางสาว สุธิดา คงเพชรดิษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 38034 นาย เกียรติขจร หนอนไม้ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 38034 นาย เกียรติขจร หนอนไม้ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 38039 นาย ชัยทัต เผือกผล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 38039 นาย ชัยทัต เผือกผล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 38040 นาย โชติพงษ์ โชติช่วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 38040 นาย โชติพงษ์ โชติช่วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 38045 นาย ณัฐพล สุขมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 38045 นาย ณัฐพล สุขมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 38050 นาย ปิติพัฒน์ วัฒนประดิษฐ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 38050 นาย ปิติพัฒน์ วัฒนประดิษฐ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 38053 นาย พุฒิพงศ์ ประจง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 38053 นาย พุฒิพงศ์ ประจง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 38059 นางสาว กรรวี เซ่งล้ำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 38059 นางสาว กรรวี เซ่งล้ำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 38061 นางสาว รินรฎา กิติณรากรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 38061 นางสาว รินรฎา กิติณรากรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 38064 นางสาว ธันญ์วริน ธนาธิปไพศาลกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 38064 นางสาว ธันญ์วริน ธนาธิปไพศาลกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 38066 นางสาว ธันยาภรณ์ สรรพา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 38066 นางสาว ธันยาภรณ์ สรรพา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 38071 นางสาว นิติธิดา คงเอียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 38071 นางสาว นิติธิดา คงเอียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 38073 นางสาว ปานฤดี ทองปาล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 38073 นางสาว ปานฤดี ทองปาล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 38076 นางสาว ศรัณย์พร มณีกาญจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 38076 นางสาว ศรัณย์พร มณีกาญจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 38078 นางสาว ชนม์นิภา คูเศรษฐวัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 38078 นางสาว ชนม์นิภา คูเศรษฐวัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 38086 นาย โจม อธิศนรการ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 38086 นาย โจม อธิศนรการ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 38089 นาย พชร รุจิระยรรยง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 38089 นาย พชร รุจิระยรรยง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 38097 นาย วีรภัทร เดชารัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 38097 นาย วีรภัทร เดชารัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 38108 นางสาว ฏิตาพา เชาวลิต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 38108 นางสาว ฏิตาพา เชาวลิต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 38111 นางสาว ณัฎฐณิชา สินกัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 38111 นางสาว ณัฎฐณิชา สินกัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 38113 นางสาว ธนัชชา อิ่มเอิบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 38113 นางสาว ธนัชชา อิ่มเอิบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 38115 นางสาว ธันยพร ทองสมุทร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 38115 นางสาว ธันยพร ทองสมุทร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 38152 นางสาว วรินทร ลีวัฒนาการ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 38152 นางสาว วรินทร ลีวัฒนาการ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 38170 นาย แสณยากร เกษตรพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 38187 นางสาว อลิสา สุขสมัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 38187 นางสาว อลิสา สุขสมัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 39325 นาย จิรณัฐ คงพยัคฆ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 39326 นาย ชิษณุพงศ์ ชูช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39328 นาย อรรถพนธ์ สุทธิโชคอนันต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39329 นางสาว ฐานิตา ประดิษฐ์พงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39330 นางสาว ณัฐกานต์ แพหีต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39331 นางสาว ธนพรพรรณ คมวัชรพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 39332 นางสาว มานิตา จันปี้ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 39333 นางสาว อธิชา ชัยกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 39862 นาย พีรณัฐ ศรีดิษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 39862 นาย พีรณัฐ ศรีดิษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 39863 นางสาว กวีนา ชูวารี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39863 นางสาว กวีนา ชูวารี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 39865 นางสาว ปาณิสรา อานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39865 นางสาว ปาณิสรา อานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39866 นางสาว สุทธิดา แก้วชลคราม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 39866 นางสาว สุทธิดา แก้วชลคราม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 รายการ