ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 11

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37273 นาย นราธิป มีสมานพงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37331 นางสาว ณฤดี โชติรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37365 นาย ณัฐสรุล เรืองทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37375 นาย ภูมิ พรหมดวง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37377 นาย มกรพงศ์ สุวรรณโชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37383 นาย ศิวกร รักสองหมื่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37388 นางสาว ชญานิษฐ์ ประยูรศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37395 นางสาว ภัสสร นิธิไพศาล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37400 นางสาว องศา ขุนศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37413 นาย พลภัทร ศรีรักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37429 นางสาว ชวิศา จันทนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37433 นางสาว ติณณา ทองใบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37435 นางสาว นงรัตน์ ขวัญดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37437 นางสาว ประภาศิริ ปลอดคง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37443 นางสาว วสุนันท์ วิวรรณศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37445 นางสาว สิริมา แซ่เอี่ยว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37446 นางสาว สุวิมล คงทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37460 นาย ทักษ์ดนัย เพชรสังวาล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37496 นางสาว สุดารัตน์ เนตรกระจ่าง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37515 นางสาว กันตินันท์ พิริยะวัฒนกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37524 นางสาว ทวิพิมพ์ บอยอร์นิเฮก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37542 นาย ธนภัทร ทองอร่าม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37543 นาย ธนัช โถวรุ่งเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37551 นางสาว กาญจน์วลิน ศึกเสือ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37556 นางสาว ธันย์ชนก พงศ์ปิยะไพบูลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37560 นางสาว ปาริชาติ จันทร์สว่าง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37565 นางสาว วาลาสินี บัวทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37673 นางสาว นฤอร ผมทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39325 นาย จิรณัฐ คงพยัคฆ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39326 นาย ชิษณุพงศ์ ชูช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39328 นาย อรรถพนธ์ สุทธิโชคอนันต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39329 นางสาว ฐานิตา ประดิษฐ์พงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39330 นางสาว ณัฐกานต์ แพหีต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39331 นางสาว ธนพรพรรณ คมวัชรพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39332 นางสาว มานิตา จันปี้ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39333 นางสาว อธิชา ชัยกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 รายการ