ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 12

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37201 นางสาว พิชญ์สินี ลิ่มจารุถาวร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37239 นางสาว กนกอร เวณุวงศกร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37253 นางสาว ภรภัทร ทองหนูน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37267 นาย ณฐวัฒน์ เจริญจิตต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37276 นาย พจน์ สองเมือง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37277 นาย พีรพล ไพฑูรย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37278 นาย พีรพัฒน์ ใจปลื้ม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37279 นาย ภูมิ กลับแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37284 นางสาว กรกวี หีมหรูน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37291 นางสาว ณิชารีย์ รัตนกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37322 นาย สัณฐิติ อักขราภรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37326 นางสาว กฤติมา แก้วประเสริฐ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37329 นางสาว จิตชยา ดำสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37337 นางสาว นภัทศวรรณ์ บุษบรรณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37351 นางสาว สิรภัทร กิ่งแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37390 นางสาว ปณิฐชา จะระนอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37391 นางสาว ปริ่มผกา ผ่องแผ้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37430 นางสาว ฐิติพร รัตนพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37432 นางสาว ณัฏฐณิชา ยิ้มซ้าย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37448 นางสาว อรวลันธ์ สุรารักษ์วงษ์วีระ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37453 นาย จัตุพร พัฒนานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37487 นางสาว ผกาพรรณ กลางเบิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37490 นางสาว วลารัตน์ ด้วงเพชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37513 นาย อภิวัฒน์ มีเดช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37538 นาย ชนาธิป ตระกูลกรวรา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37539 นาย ชาญสวัสดิ์ อินบุญณะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37541 นาย ต้นศักดิ์ เบญจพรกุลนิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37546 นาย ภาณุวิชญ์ พิทักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37548 นาย สุภวัทน์ สวัสดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37553 นางสาว ชลลดา จิตรรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37555 นางสาว ณัฐมน แก่นจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37555 นางสาว ณัฐมน แก่นจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37561 นางสาว ปาลิดา สุทธิเมฆ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37562 นางสาว พิมพ์ลภัส พงศ์พิพัฒนพันธุ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37566 นางสาว วิลาสินี หุ่มกระโทก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 37568 นางสาว สรัลพร รักษาพราหมณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 37569 นางสาว สุชานาถ วิทิพย์รอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 37663 นางสาว ขนิษฐดา ประศาสน์กุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 37754 นาย คฑาทอง ทองตำลึง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 37754 นาย คฑาทอง ทองตำลึง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 37827 นางสาว ศุภิสรา ก่อกิจไพศาล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 37827 นางสาว ศุภิสรา ก่อกิจไพศาล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 37845 นาย วัฒนพงศ์ จัตุมิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 37845 นาย วัฒนพงศ์ จัตุมิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 37861 นางสาว ดุษณี ดวงแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 37861 นางสาว ดุษณี ดวงแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 37862 นางสาว ธนพร สร้อยพานิช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 37862 นางสาว ธนพร สร้อยพานิช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 37867 นางสาว ปวรวรรณ พิสิฐอรรถกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 37867 นางสาว ปวรวรรณ พิสิฐอรรถกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 37901 นางสาว กัญญภัส ผจงสาลีปัญญา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 37901 นางสาว กัญญภัส ผจงสาลีปัญญา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 37903 นางสาว ชนิภา กองประดิษฐ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 37903 นางสาว ชนิภา กองประดิษฐ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 37905 นางสาว ธัญลักษณ์ ขวัญแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 37905 นางสาว ธัญลักษณ์ ขวัญแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 37906 นางสาว ธันย์ชนก จินดาพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 37906 นางสาว ธันย์ชนก จินดาพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 37912 นางสาว พิชามญชุ์ สุรินทร์วรางกูร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 37912 นางสาว พิชามญชุ์ สุรินทร์วรางกูร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 37915 นางสาว ยอดพธู วรพันธุ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 37915 นางสาว ยอดพธู วรพันธุ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 37920 นางสาว วิรัณญา สุขสมบูรณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 37920 นางสาว วิรัณญา สุขสมบูรณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 37924 นางสาว สิรินดา เชื้อจักร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 37924 นางสาว สิรินดา เชื้อจักร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 37938 นาย พัทธพล วัฒนโยธิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 37938 นาย พัทธพล วัฒนโยธิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 37972 นางสาว ปิ่นฉัตร กล่อมแดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 37972 นางสาว ปิ่นฉัตร กล่อมแดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 37997 นางสาว กนกกร สิงห์อยู่ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 37997 นางสาว กนกกร สิงห์อยู่ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 38018 นางสาว พิมพ์ชนก ตัณฑัยย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 38018 นางสาว พิมพ์ชนก ตัณฑัยย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 38021 นางสาว วฎากร กั้นเกษ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 38021 นางสาว วฎากร กั้นเกษ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 38022 นางสาว วิจิตรา เทพเฉลิม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 38022 นางสาว วิจิตรา เทพเฉลิม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 38028 นางสาว สุภาณี ยี่หวัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 38028 นางสาว สุภาณี ยี่หวัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 38062 นางสาว ณัฐนิชา เกิดกุลรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 38062 นางสาว ณัฐนิชา เกิดกุลรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 38065 นางสาว ธัญลักษณ์ ปอยี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 38065 นางสาว ธัญลักษณ์ ปอยี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 38077 นางสาว สิริวิมล เกื้อด้วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 38077 นางสาว สิริวิมล เกื้อด้วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 38105 นางสาว เกศบราลี มะยะเฉียว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 38105 นางสาว เกศบราลี มะยะเฉียว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 38117 นางสาว นุตประวีณ์ ทองทิพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 38117 นางสาว นุตประวีณ์ ทองทิพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 38118 นางสาว ปวริศา อินทร์เกื้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 38118 นางสาว ปวริศา อินทร์เกื้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 38120 นางสาว ปิยาภรณ์ เริ่มก่อสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 38120 นางสาว ปิยาภรณ์ เริ่มก่อสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 38125 นางสาว สุทธิดา จิตตาศิรินุวัตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 38125 นางสาว สุทธิดา จิตตาศิรินุวัตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 38131 นาย ศรเศรษฐ์ สุขสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 38131 นาย ศรเศรษฐ์ สุขสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 38176 นางสาว ณัฐนรี เจริญสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 38176 นางสาว ณัฐนรี เจริญสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 38182 นางสาว พงษ์ลดา ชาสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 38182 นางสาว พงษ์ลดา ชาสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 38185 นางสาว มัลลิกา หนูดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 38185 นางสาว มัลลิกา หนูดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 38798 นางสาว ยสุตมา วางกลอน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 38798 นางสาว ยสุตมา วางกลอน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 38799 นาย ทิวัตถ์ เจริญผล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 38799 นาย ทิวัตถ์ เจริญผล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 39334 นาย นนทวัฒน์ ศรีชะฎา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 39335 นาย สาธิต เที่ยงตรง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 39337 นางสาว ภณิตา ขนอม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 39338 นางสาว สุพรรษา บัวเพชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39339 นางสาว อัญญารัตน์ อาโน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 39867 นาย นพณัฐ อภิรักษ์ไกรศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39867 นาย นพณัฐ อภิรักษ์ไกรศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39868 นาย ธนพล ภู่อ่วม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 39868 นาย ธนพล ภู่อ่วม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 39869 นางสาว กฤษณา เอี่ยมขอพึ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 39869 นางสาว กฤษณา เอี่ยมขอพึ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 39870 นางสาว ณัฐพร ศักดา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 39870 นางสาว ณัฐพร ศักดา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 39871 นางสาว พิชญา มากมี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
123 39871 นางสาว พิชญา มากมี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
124 39872 นางสาว โยษิตา ไลยโฆษิต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
125 39872 นางสาว โยษิตา ไลยโฆษิต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
126 39873 นางสาว อัมพร มาเยอะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
127 39873 นางสาว อัมพร มาเยอะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
127 รายการ