ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 12

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37201 นางสาว พิชญ์สินี ลิ่มจารุถาวร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37239 นางสาว กนกอร เวณุวงศกร 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37253 นางสาว ภรภัทร ทองหนูน 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37267 นาย ณฐวัฒน์ เจริญจิตต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37276 นาย พจน์ สองเมือง 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37277 นาย พีรพล ไพฑูรย์ 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37278 นาย พีรพัฒน์ ใจปลื้ม 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37279 นาย ภูมิ กลับแก้ว 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37284 นางสาว กรกวี หีมหรูน 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37291 นางสาว ณิชารีย์ รัตนกิจ 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37322 นาย สัณฐิติ อักขราภรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37326 นางสาว กฤติมา แก้วประเสริฐ 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37329 นางสาว จิตชยา ดำสุวรรณ 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37337 นางสาว นภัทศวรรณ์ บุษบรรณ์ 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37351 นางสาว สิรภัทร กิ่งแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37390 นางสาว ปณิฐชา จะระนอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37391 นางสาว ปริ่มผกา ผ่องแผ้ว 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37430 นางสาว ฐิติพร รัตนพันธ์ 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37432 นางสาว ณัฏฐณิชา ยิ้มซ้าย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37448 นางสาว อรวลันธ์ สุรารักษ์วงษ์วีระ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37453 นาย จัตุพร พัฒนานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37487 นางสาว ผกาพรรณ กลางเบิด 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37490 นางสาว วลารัตน์ ด้วงเพชร 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37513 นาย อภิวัฒน์ มีเดช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37538 นาย ชนาธิป ตระกูลกรวรา 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37539 นาย ชาญสวัสดิ์ อินบุญณะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37541 นาย ต้นศักดิ์ เบญจพรกุลนิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37546 นาย ภาณุวิชญ์ พิทักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37548 นาย สุภวัทน์ สวัสดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37553 นางสาว ชลลดา จิตรรักษ์ 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37561 นางสาว ปาลิดา สุทธิเมฆ 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37562 นางสาว พิมพ์ลภัส พงศ์พิพัฒนพันธุ์ 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37566 นางสาว วิลาสินี หุ่มกระโทก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37568 นางสาว สรัลพร รักษาพราหมณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37569 นางสาว สุชานาถ วิทิพย์รอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 37663 นางสาว ขนิษฐดา ประศาสน์กุล 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39334 นาย นนทวัฒน์ ศรีชะฎา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39335 นาย สาธิต เที่ยงตรง 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39337 นางสาว ภณิตา ขนอม 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39338 นางสาว สุพรรษา บัวเพชร 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39339 นางสาว อัญญารัตน์ อาโน 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 รายการ