ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37037 นาย กันต์ธีร์ ทองสีพราย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37043 นาย ปรากฏการณ์ โชคคณาพิทักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37044 นาย พงศธร หลิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37047 นาย ยศพัฒน์ เพ็ชรแท้ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37049 นาย ศุภวิชญ์ ลำพูน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37051 นางสาว กุลนิษฐ์ ชมภูพล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37053 นางสาว ญาณิศา พงศ์ติยะไพบูลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37066 นางสาว บุษยมาส ศรีสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37070 นางสาว พิชญธิดา เมืองกาญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37071 นางสาว พลอย รัตนศิริแสงโชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37072 นางสาว รมิตา ชาตะเวที 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37073 นางสาว วรรณษา นุกูลประทีป 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37074 นางสาว วิชุตา คันธินทระ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37079 นาย กานต์ชนก สันตธรรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37080 นาย กิตตน์อรรจ วัฒนาวีรชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37086 นาย ศราวุฒิ เกษมสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37087 นาย ศาสตริน จันทร์มณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37091 นาย สาริศ พงษ์พานิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37094 นางสาว กฤตยา อุดม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37099 นางสาว ณัฐชยา เกื้อฉิม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37101 นางสาว ธนิศรา วงศ์จันทรรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37102 นางสาว ธิดาภรณ์ เพชรอินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37105 นางสาว นิพาดา อินทรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37108 นางสาว ปาณิสรา พวงสุนทร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37111 นางสาว ภัสลภา ชยุตสาหกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37127 นาย ปุณ เจียมสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37163 นางสาว ศลิษา สุทธินุ่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37189 นางสาว ชนันต์พร พัฒนศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37257 นางสาว ศุภิสรา เครือบวรรัฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37265 นาย ชินดนัย จิตบรรจง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37274 นาย นิธิ แซ่เจี่ย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37280 นาย ศิวโรฒ แสนทวีสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37288 นางสาว ญาณิศา จิตรเอื้อกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37354 นางสาว อภิชญา สองเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37502 นาย ณัฐพล ช่วยสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 37520 นางสาว ณัฎฐ์นรี เอกบัว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 37563 นางสาว พิมวลี บุญเชิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39283 นาย ดิสธร แสงบ้านยาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39284 นางสาว ปัญญดา เมืองพรหม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 รายการ