ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37037 นาย กันต์ธีร์ ทองสีพราย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37043 นาย ปรากฏการณ์ โชคคณาพิทักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37044 นาย พงศธร หลิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37047 นาย ยศพัฒน์ เพ็ชรแท้ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37049 นาย ศุภวิชญ์ ลำพูน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37051 นางสาว กุลนิษฐ์ ชมภูพล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37053 นางสาว ญาณิศา พงศ์ติยะไพบูลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37066 นางสาว บุษยมาส ศรีสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37070 นางสาว พิชญธิดา เมืองกาญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37071 นางสาว พลอย รัตนศิริแสงโชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37072 นางสาว รมิตา ชาตะเวที 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37073 นางสาว วรรณษา นุกูลประทีป 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37074 นางสาว วิชุตา คันธินทระ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37079 นาย กานต์ชนก สันตธรรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37080 นาย กิตตน์อรรจ วัฒนาวีรชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37086 นาย ศราวุฒิ เกษมสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37087 นาย ศาสตริน จันทร์มณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37091 นาย สาริศ พงษ์พานิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37094 นางสาว กฤตยา อุดม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37099 นางสาว ณัฐชยา เกื้อฉิม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37101 นางสาว ธนิศรา วงศ์จันทรรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37102 นางสาว ธิดาภรณ์ เพชรอินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37105 นางสาว นิพาดา อินทรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37108 นางสาว ปาณิสรา พวงสุนทร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37111 นางสาว ภัสลภา ชยุตสาหกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37127 นาย ปุณ เจียมสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37163 นางสาว ศลิษา สุทธินุ่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37189 นางสาว ชนันต์พร พัฒนศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37257 นางสาว ศุภิสรา เครือบวรรัฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37265 นาย ชินดนัย จิตบรรจง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37274 นาย นิธิ แซ่เจี่ย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37280 นาย ศิวโรฒ แสนทวีสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37288 นางสาว ญาณิศา จิตรเอื้อกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37354 นางสาว อภิชญา สองเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37502 นาย ณัฐพล ช่วยสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 37520 นางสาว ณัฎฐ์นรี เอกบัว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 37563 นางสาว พิมวลี บุญเชิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 37689 นาย ภากร เรืองรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 37689 นาย ภากร เรืองรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 37690 นาย วชิรพล คำแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 37690 นาย วชิรพล คำแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 37695 นางสาว กุลนิษฐ์ พัฒนวิทยกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 37695 นางสาว กุลนิษฐ์ พัฒนวิทยกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 37706 นางสาว สุภัสสรา นิติคุณเกษม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 37706 นางสาว สุภัสสรา นิติคุณเกษม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 37712 นาย กรดล อ่อนสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 37712 นาย กรดล อ่อนสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 37714 นาย กศิเดช แสงสุวรรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 37714 นาย กศิเดช แสงสุวรรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 37719 นาย ณฐพงศ์ เจริญลาภ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 37719 นาย ณฐพงศ์ เจริญลาภ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 37721 นาย ณัฐชนนท์ ชูศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 37721 นาย ณัฐชนนท์ ชูศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 37726 นาย ศุภณัฐ นพรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 37726 นาย ศุภณัฐ นพรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 37735 นางสาว ทัศน์มน อินทร์เสวียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 37735 นางสาว ทัศน์มน อินทร์เสวียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 37737 นางสาว ธนภัทรา กล้าเวช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 37737 นางสาว ธนภัทรา กล้าเวช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 37739 นางสาว นันทิกานต์ ไวศยศิริกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 37739 นางสาว นันทิกานต์ ไวศยศิริกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 37746 นางสาว วริศรา ขุ้ยด้วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 37746 นางสาว วริศรา ขุ้ยด้วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 37747 นางสาว วิชญาพร บุญจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 37747 นางสาว วิชญาพร บุญจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 37749 นางสาว สรัลชนา วรดิถี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 37749 นางสาว สรัลชนา วรดิถี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 37751 นางสาว อภิสรา ปาละศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 37751 นางสาว อภิสรา ปาละศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 37757 นาย ณัฐพล แก้วเขียว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 37757 นาย ณัฐพล แก้วเขียว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 37771 นางสาว ชนิกานต์ นันตมาศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 37771 นางสาว ชนิกานต์ นันตมาศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 37774 นางสาว ฐิตินันท์ หนูศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 37774 นางสาว ฐิตินันท์ หนูศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 37776 นางสาว ณัฏฐณิชา เจียมวุฒิศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 37776 นางสาว ณัฏฐณิชา เจียมวุฒิศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 37777 นางสาว ณัฐนันท์ ระบำดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 37777 นางสาว ณัฐนันท์ ระบำดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 37812 นางสาว กรรธิมา แก้วเจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 37812 นางสาว กรรธิมา แก้วเจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 37815 นางสาว ชญานิษฐ์ ใหม่น้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 37815 นางสาว ชญานิษฐ์ ใหม่น้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 37863 นางสาว นภัสสร โต๊ะหลาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 37863 นางสาว นภัสสร โต๊ะหลาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 37930 นางสาว อรนิช นวลสุทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 37930 นางสาว อรนิช นวลสุทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 38796 นางสาว ธารีญา คงเทพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 38796 นางสาว ธารีญา คงเทพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 39283 นาย ดิสธร แสงบ้านยาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 39284 นางสาว ปัญญดา เมืองพรหม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 39805 นาย นายกิตติ์ขจร พัฒนพัวพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 39805 นาย นายกิตติ์ขจร พัฒนพัวพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 39806 นาย พลาสินธุ์ ธรรมเจริญศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 39806 นาย พลาสินธุ์ ธรรมเจริญศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 39807 นาย สุขภัทร์ ชุติขจร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 39807 นาย สุขภัทร์ ชุติขจร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 39808 นางสาว จารุภา ปาลคเชนทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 39808 นางสาว จารุภา ปาลคเชนทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 39809 นางสาว จิณณรัตน์ มหาศิริพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 39809 นางสาว จิณณรัตน์ มหาศิริพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 39810 นางสาว ชุติกาญจน์ วงศ์เยาว์ฟ้า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 39810 นางสาว ชุติกาญจน์ วงศ์เยาว์ฟ้า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39811 นางสาว ฐิติรัตน์ ราชเสนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39811 นางสาว ฐิติรัตน์ ราชเสนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39812 นางสาว ณัฐกานต์ หนูนวล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39812 นางสาว ณัฐกานต์ หนูนวล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 39813 นางสาว พัชรมัย โถวรุ่งเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 39813 นางสาว พัชรมัย โถวรุ่งเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 39814 นางสาว พิมพ์ลภัส ชยุตสาหกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 39814 นางสาว พิมพ์ลภัส ชยุตสาหกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 39815 นางสาว ภคพร เพ็งศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39815 นางสาว ภคพร เพ็งศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 39816 นางสาว ภัทรนุช อักษรชื่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39816 นางสาว ภัทรนุช อักษรชื่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39817 นางสาว วรัชยา สิงห์กุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 39817 นางสาว วรัชยา สิงห์กุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 รายการ