ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 3

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 36552 นางสาว ธมลวรรณ วิมลรัชตาภรณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 36659 นาย ณัฐนนท์ อินทร์ไหม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37052 นางสาว เจตินา สุขสมเกษม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37058 นางสาว ณัฏฐณิชา บวรจิตติกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37060 นางสาว ณัฐธิดา เนียมสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37063 นางสาว ธันย์ชนก เทพพิชัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37064 นางสาว นทสรวง เรืองเริงกุลฤทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37067 นางสาว ปัณฑิตา มาริ สุรกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37075 นางสาว อัจจิมา กุลศิริ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37084 นาย ณัฐภัทร พุ่มน้อย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37085 นาย พันแสง แสงอุทัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37095 นางสาว กษมา บุญนำ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37104 นางสาว นันทรัตน์ พัฒนคำรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37120 นาย เจริญพงษ์ โรจนารัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37129 นาย ภาราดา วรรธนะวงษา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37143 นางสาว ชนิกานต์ เจนจิตราวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37167 นาย ชาคริต แซ่เอี้ยว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37204 นางสาว รวินทร์วธู ลิ้มสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37259 นางสาว อรอนงค์ อุทุมพร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37316 นาย พนธกร สุขสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37332 นางสาว ณัฐณิชา เพชรรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37339 นางสาว เบญญาภา ติลกโชติพงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37492 นางสาว สุรพัศ จันทร์แสง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37686 นาย ธีรวิทย์ เอี่ยมขำ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37686 นาย ธีรวิทย์ เอี่ยมขำ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37693 นางสาว กณิกนันท์ เทพสิมานนท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37693 นางสาว กณิกนันท์ เทพสิมานนท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37699 นางสาว ณัฐสุดา พรหมทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37699 นางสาว ณัฐสุดา พรหมทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37701 นางสาว เธียรนัญญา ชวดบัว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37701 นางสาว เธียรนัญญา ชวดบัว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37702 นางสาว พิชญ์สินี ชูศร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37702 นางสาว พิชญ์สินี ชูศร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37703 นางสาว ฟ้าใส ประดา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37703 นางสาว ฟ้าใส ประดา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 37704 นางสาว รสิตา กลางณรงค์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 37704 นางสาว รสิตา กลางณรงค์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 37708 นางสาว อริศรา กอบวัฒนกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 37708 นางสาว อริศรา กอบวัฒนกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 37711 นางสาว เอมี่ จณิสตา กรีน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 37711 นางสาว เอมี่ จณิสตา กรีน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 37718 นาย ชยุตม์ ขาวปั้น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 37718 นาย ชยุตม์ ขาวปั้น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 37723 นาย ธัญสิษฐ์ อมรสังข์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 37723 นาย ธัญสิษฐ์ อมรสังข์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 37724 นาย ธีรเมธ เตชะเรืองสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 37724 นาย ธีรเมธ เตชะเรืองสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 37732 นางสาว ญาณิศา สาเมือง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 37732 นางสาว ญาณิศา สาเมือง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 37743 นางสาว พิชญาพร ชมบุญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 37743 นางสาว พิชญาพร ชมบุญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 37769 นาย สรวิชญ์ ช่วยเกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 37769 นาย สรวิชญ์ ช่วยเกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 37795 นาย ณัชพล บุญชู 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 37795 นาย ณัชพล บุญชู 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 37801 นาย ปิยพัทธ์ รุ่งโรจนารักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 37801 นาย ปิยพัทธ์ รุ่งโรจนารักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 37809 นาย ศิวกร กองสาลี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 37809 นาย ศิวกร กองสาลี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 37818 นางสาว ทอจันทร์ หนูเล็ก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 37818 นางสาว ทอจันทร์ หนูเล็ก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 37825 นางสาว ภาวิมล บุญมาก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 37825 นางสาว ภาวิมล บุญมาก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 37831 นางสาว อารียา ตระการธนสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 37831 นางสาว อารียา ตระการธนสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 39286 นาย ปภาวินท์ ช่อผกาพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 39287 นาย กิตติ์ปรัชญ์ รัตนสาครชัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 39288 นางสาว ฐิติชญา วงศ์คช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39289 นางสาว แม็กดาลีน่า รมย์รื่น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39818 นาย กานต์ จงขจรพงษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39818 นาย กานต์ จงขจรพงษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39819 นาย ณัฐชนน เดชขจรฤทธา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39819 นาย ณัฐชนน เดชขจรฤทธา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39820 นาย ณัฐภัทร เกษมสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 39820 นาย ณัฐภัทร เกษมสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 39821 นาย พชร เย็นท่าเรือ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 39821 นาย พชร เย็นท่าเรือ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 39823 นาย วรัญญู นิจจรัลกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 39823 นาย วรัญญู นิจจรัลกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 39825 นางสาว ชญานิศ เอกกะยอ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 39825 นางสาว ชญานิศ เอกกะยอ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 39826 นางสาว ชญาภัส คงพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 39826 นางสาว ชญาภัส คงพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 รายการ