ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 3

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 36552 นางสาว ธมลวรรณ วิมลรัชตาภรณ์ 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 36659 นาย ณัฐนนท์ อินทร์ไหม 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37052 นางสาว เจตินา สุขสมเกษม 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37058 นางสาว ณัฏฐณิชา บวรจิตติกุล 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37060 นางสาว ณัฐธิดา เนียมสุวรรณ 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37063 นางสาว ธันย์ชนก เทพพิชัย 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37064 นางสาว นทสรวง เรืองเริงกุลฤทธิ์ 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37067 นางสาว ปัณฑิตา มาริ สุรกุล 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37075 นางสาว อัจจิมา กุลศิริ 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37084 นาย ณัฐภัทร พุ่มน้อย 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37085 นาย พันแสง แสงอุทัย 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37095 นางสาว กษมา บุญนำ 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37104 นางสาว นันทรัตน์ พัฒนคำรณ 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37120 นาย เจริญพงษ์ โรจนารัตน์ 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37129 นาย ภาราดา วรรธนะวงษา 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37143 นางสาว ชนิกานต์ เจนจิตราวงศ์ 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37167 นาย ชาคริต แซ่เอี้ยว 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37204 นางสาว รวินทร์วธู ลิ้มสุวรรณ 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37259 นางสาว อรอนงค์ อุทุมพร 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37316 นาย พนธกร สุขสวัสดิ์ 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37332 นางสาว ณัฐณิชา เพชรรักษ์ 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37339 นางสาว เบญญาภา ติลกโชติพงศ์ 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37492 นางสาว สุรพัศ จันทร์แสง 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39286 นาย ปภาวินท์ ช่อผกาพันธ์ 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39287 นาย กิตติ์ปรัชญ์ รัตนสาครชัย 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39288 นางสาว ฐิติชญา วงศ์คช 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39289 นางสาว แม็กดาลีน่า รมย์รื่น 6,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 รายการ