ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 4

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37039 นาย ฉัตร ชุมพรพันธุ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37042 นาย ธีรภัทร เพชรศรีงาม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37096 นางสาว กันธิมา ภิญโญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37106 นางสาว นุชากร เรืองทองเมือง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37109 นางสาว พรมาดา สิงขรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37115 นางสาว สิรภัทร วีรดิษฐกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37123 นาย ฐิติโรจน์ รัตนสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37126 นาย ปัณฑ์ชนิต แก่นศิริ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37133 นาย วัชรพงศ์ ประจิตร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37137 นาย อภิสิทธิ์ ศรีชาย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37152 นางสาว ปพิชญา พรหมมี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37155 นางสาว พิชญานิน แก้วบุญส่ง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37156 นางสาว พิชญาภัค บุญเหลือ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37166 นาย กลวัตร สายน้อย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37168 นาย ณัชพล ภู่ผกาพันธุ์พงษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37182 นาย วรินทร สุกยอ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37190 นางสาว ชนากานต์ เกื้อฉิม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37192 นางสาว ญาณิศา เสือมาก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37194 นางสาว ณัฐริญา สิทธิพรต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37196 นางสาว ธันย์ชนก เอื้อสถิตวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37198 นางสาว นับทอง กันกา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37199 นางสาว บุญสิตา ใจมั่น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37203 นางสาว ภูมิรัตน์ บุญแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37210 นางสาว อักษราภัค ชุมน้อย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37217 นาย ชนกพล คล้ายเพชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37246 นางสาว ธัญวรัตน์ บุญภักดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37264 นาย ชานุวัฒน์ ยุธิษยานุวัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37289 นางสาว ณัฐชา สายน้อย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37299 นางสาว วิชิดา วัดไชย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37320 นาย รชต วัชรพินธุ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37522 นางสาว ณิชา ศรีตะปัญญะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37535 นาย กลชาญ เลิศสนเมธากุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37552 นางสาว ชนัญชิดา เฝือชัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37567 นางสาว ศราลี โภคภิรมย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37665 นางสาว แทนฟ้า สุวรรณพร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 37694 นางสาว กันทิชา หอธนสมบัติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 37694 นางสาว กันทิชา หอธนสมบัติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 37725 นาย บดินทร์เดชา ชุ่มใจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 37725 นาย บดินทร์เดชา ชุ่มใจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 37730 นางสาว กัญญารัตน์ กรีฑาวัลย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 37730 นางสาว กัญญารัตน์ กรีฑาวัลย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 37733 นางสาว ญานิกา อนุรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 37733 นางสาว ญานิกา อนุรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 37738 นางสาว ธัญต์วรัตน์ พรหมวิเศษ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 37738 นางสาว ธัญต์วรัตน์ พรหมวิเศษ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 37740 นางสาว ปิยอร ศรีนามวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 37740 นางสาว ปิยอร ศรีนามวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 37741 นางสาว เปมิกา ภู่บุบผากาญจน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 37741 นางสาว เปมิกา ภู่บุบผากาญจน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 37742 นางสาว เปรมมิกา แก้วรุ่งฟ้า 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 37742 นางสาว เปรมมิกา แก้วรุ่งฟ้า 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 37748 นางสาว ศุจีภรณ์ สุขะประดิษฐ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 37748 นางสาว ศุจีภรณ์ สุขะประดิษฐ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 37761 นาย ธรรมปพน ราชเดิม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 37761 นาย ธรรมปพน ราชเดิม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 37768 นาย ศิรพงษ์ พุทธิพงษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 37768 นาย ศิรพงษ์ พุทธิพงษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 37772 นางสาว ชวัลรัตน์ โทอุบล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 37772 นางสาว ชวัลรัตน์ โทอุบล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 37778 นางสาว ณิชกานต์ หงษ์บิน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 37778 นางสาว ณิชกานต์ หงษ์บิน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 37779 นางสาว ณิชากร ขวัญจันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 37779 นางสาว ณิชากร ขวัญจันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 37790 นางสาว สกุลรัตน์ มติธรรม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 37790 นางสาว สกุลรัตน์ มติธรรม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 37804 นาย ภราดร สุวรรณพงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 37804 นาย ภราดร สุวรรณพงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 37806 นาย ภูมิพิชญุตม์ คงเปี่ยม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 37806 นาย ภูมิพิชญุตม์ คงเปี่ยม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 37811 นาย สรวิศ วงศ์สุบรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 37811 นาย สรวิศ วงศ์สุบรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 37859 นางสาว เณศรา ห่อจันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 37859 นางสาว เณศรา ห่อจันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 37869 นางสาว ปิยฉัตร อักษรสมบัติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 37869 นางสาว ปิยฉัตร อักษรสมบัติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 37875 นางสาว เพลงกาญจน์ ถาวร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 37875 นางสาว เพลงกาญจน์ ถาวร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 37877 นางสาว วรัทยา นุ่นสังข์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 37877 นางสาว วรัทยา นุ่นสังข์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 37880 นางสาว อัญชิษฐา รัตนะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 37880 นางสาว อัญชิษฐา รัตนะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 37910 นางสาว พิชญธิดา ทองสิงห์คลี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 37910 นางสาว พิชญธิดา ทองสิงห์คลี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 37925 นางสาว สิรินาริน ถวิลวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 37925 นางสาว สิรินาริน ถวิลวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 37975 นางสาว ลักษิกา สุขนุช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 37975 นางสาว ลักษิกา สุขนุช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 37998 นางสาว กรกนก สัมฤทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 37998 นางสาว กรกนก สัมฤทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 38132 นาย ศุภณัฐ สุขใส 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 38132 นาย ศุภณัฐ สุขใส 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 38133 นาย เศรษฐกานต์ แง้เจริญกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 38133 นาย เศรษฐกานต์ แง้เจริญกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 38139 นางสาว ธันยธรณ์ ศรีอนรรฆวานิช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 38139 นางสาว ธันยธรณ์ ศรีอนรรฆวานิช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 38148 นางสาว ภีคมาศ ศรีจันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 38148 นางสาว ภีคมาศ ศรีจันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 39290 นาย ธนกร ศรีวิรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 39291 นางสาว จินต์ศุจี ลีละสุลีธรรม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 39292 นางสาว มนัสชนก วรสุนทรารมณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 39293 นางสาว อริญชยา วัชรพินธุ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 39828 นาย ฐนกร ราชสงค์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 39828 นาย ฐนกร ราชสงค์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39829 นางสาว โชติกา วิภาคหัตถกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39829 นางสาว โชติกา วิภาคหัตถกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39830 นางสาว นันทิชา จินตวินิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39830 นางสาว นันทิชา จินตวินิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 39831 นางสาว มานิตา รัตนสุภา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 39831 นางสาว มานิตา รัตนสุภา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 39832 นางสาว วนัชพร บุญสถิตย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 39832 นางสาว วนัชพร บุญสถิตย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 39833 นางสาว อัจฉราภรณ์ วงศ์ธนบัตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39833 นางสาว อัจฉราภรณ์ วงศ์ธนบัตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 รายการ