ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 4

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37039 นาย ฉัตร ชุมพรพันธุ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37042 นาย ธีรภัทร เพชรศรีงาม 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37096 นางสาว กันธิมา ภิญโญ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37106 นางสาว นุชากร เรืองทองเมือง 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37109 นางสาว พรมาดา สิงขรัตน์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37115 นางสาว สิรภัทร วีรดิษฐกิจ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37123 นาย ฐิติโรจน์ รัตนสุวรรณ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37126 นาย ปัณฑ์ชนิต แก่นศิริ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37133 นาย วัชรพงศ์ ประจิตร์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37137 นาย อภิสิทธิ์ ศรีชาย 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37152 นางสาว ปพิชญา พรหมมี 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37155 นางสาว พิชญานิน แก้วบุญส่ง 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37156 นางสาว พิชญาภัค บุญเหลือ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37166 นาย กลวัตร สายน้อย 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37168 นาย ณัชพล ภู่ผกาพันธุ์พงษ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37182 นาย วรินทร สุกยอ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37190 นางสาว ชนากานต์ เกื้อฉิม 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37192 นางสาว ญาณิศา เสือมาก 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37194 นางสาว ณัฐริญา สิทธิพรต 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37196 นางสาว ธันย์ชนก เอื้อสถิตวงศ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37198 นางสาว นับทอง กันกา 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37199 นางสาว บุญสิตา ใจมั่น 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37203 นางสาว ภูมิรัตน์ บุญแก้ว 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37210 นางสาว อักษราภัค ชุมน้อย 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37217 นาย ชนกพล คล้ายเพชร 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37246 นางสาว ธัญวรัตน์ บุญภักดี 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37264 นาย ชานุวัฒน์ ยุธิษยานุวัฒน์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37289 นางสาว ณัฐชา สายน้อย 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37299 นางสาว วิชิดา วัดไชย 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37320 นาย รชต วัชรพินธุ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37522 นางสาว ณิชา ศรีตะปัญญะ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37535 นาย กลชาญ เลิศสนเมธากุล 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37552 นางสาว ชนัญชิดา เฝือชัย 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37567 นางสาว ศราลี โภคภิรมย์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37665 นางสาว แทนฟ้า สุวรรณพร 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39290 นาย ธนกร ศรีวิรักษ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39291 นางสาว จินต์ศุจี ลีละสุลีธรรม 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39292 นางสาว มนัสชนก วรสุนทรารมณ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39293 นางสาว อริญชยา วัชรพินธุ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 รายการ