ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 5

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 36716 นาย สิทธิโชค แซ่โค้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37121 นาย ชญานนท์ จันทร์อยู่ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37130 นาย ภูชิชย์ ศรีโกศล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37157 นางสาว เพชรรัตน์ เพชรสถิตย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37159 นางสาว ภัทรธนาภรณ์ อัยยะวรากูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37160 นางสาว วรินทร วิศิษฏ์วุฒิพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37161 นางสาว วริศรา สอนขำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37169 นาย ณัฐกิตติ์ พรวุฒิกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37169 นาย ณัฐกิตติ์ พรวุฒิกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37176 นาย ธนันธร ขวัญเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37181 นาย ภูมินทร์ สีเสียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37209 นางสาว สุวพัชร อินทร์แก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37215 นาย คณิศร บุญสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37220 นาย ถิรภาพ แดงสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37228 นาย พงษ์ศักดิ์ หนูกลับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37240 นางสาว กัญญารัตน์ พลายชุม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37241 นางสาว เกศินี แก้วสะอาด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37248 นางสาว บุษบา บุษบรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37250 นางสาว ปรายฟ้า อักษรสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37252 นางสาว พรชนก ชื่นวิเศษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37254 นางสาว มุขสุดา ชัยนาคิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37281 นาย อภิวิชญ์ เกียรติกุลพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37335 นางสาว ธัญรดี มีรอสอ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37344 นางสาว รพิดา จารุจารีต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37348 นางสาว ศศิกานต์ ทองประพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37353 นางสาว หนึ่งฤทัย เกตุเห่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37389 นางสาว ณัฐฑิมา เรืองนรา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37394 นางสาว ภัคจิรา ศุภรมงคล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37412 นาย พงศ์พัทธ์ สงฆ์รักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37418 นาย ศรายุธ สีทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37420 นาย เสฎฐวุฒิ วิชัยดิษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37422 นางสาว กนกภรณ์ เกลี้ยงเกลา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37423 นางสาว กมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37438 นางสาว ปิยภรณ์ จันทร์แจ่มใส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37441 นางสาว ภัสรา นังเกิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 37450 นางสาว อักษราภัค เครือแต้ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 37467 นาย ระพีพัฒน์ จันทร์สวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 37478 นางสาว ชมพูนุช วิเชียรวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 37479 นางสาว ญาตาวี ศิริวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 37482 นางสาว ณัฐมน แสงสงเคราะห์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 37484 นางสาว ธตรฐ คงมะลวน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 37503 นาย ต่อลาภ บุญคงทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 37528 นางสาว วริศรา ณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 37729 นาย อรรถพล บุญเจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 37729 นาย อรรถพล บุญเจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 37753 นาย กษิดิ์เดช นิตย์โชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 37753 นาย กษิดิ์เดช นิตย์โชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 37760 นาย ธรรมธัช ทองอภิชาติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 37760 นาย ธรรมธัช ทองอภิชาติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 37773 นางสาว ญาณิศา สุวรรณพานิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 37773 นางสาว ญาณิศา สุวรรณพานิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 37788 นางสาว ภาสิรี เรืองชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 37788 นางสาว ภาสิรี เรืองชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 37792 นาย กิชพสิษฐ์ ติณชาติอารักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 37792 นาย กิชพสิษฐ์ ติณชาติอารักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 37814 นางสาว จิรานัท สุขขารมย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 37814 นางสาว จิรานัท สุขขารมย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 37822 นางสาว ปารณีย์ สนธนวณิชย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 37822 นางสาว ปารณีย์ สนธนวณิชย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 37834 นาย ณัฐพล พลวิชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 37834 นาย ณัฐพล พลวิชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 37843 นาย ภาสวิชญ์ จันทร์เจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 37843 นาย ภาสวิชญ์ จันทร์เจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 37853 นางสาว ชนัญชิดา พูลสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 37853 นางสาว ชนัญชิดา พูลสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 37871 นางสาว พรชนก เงาพิทักษ์ศิลปิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 37871 นางสาว พรชนก เงาพิทักษ์ศิลปิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 37879 นางสาว ศิริรัตน์ พรหมศิริไพบูลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 37879 นางสาว ศิริรัตน์ พรหมศิริไพบูลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 37888 นาย เนติ สุระการุณย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 37888 นาย เนติ สุระการุณย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 37896 นาย ลีณภัทร ลีสง่า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 37896 นาย ลีณภัทร ลีสง่า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 37900 นาย อภิสิทธิ์ กลิ่นแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 37900 นาย อภิสิทธิ์ กลิ่นแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 37952 นางสาว จังคนิษฐา สกุลธนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 37952 นางสาว จังคนิษฐา สกุลธนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 37954 นางสาว จุฑามาศ ไชยกายุต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 37954 นางสาว จุฑามาศ ไชยกายุต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 37955 นางสาว ชนิกานต์ จิระปฏินันท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 37955 นางสาว ชนิกานต์ จิระปฏินันท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 37958 นางสาว โชติรส อัยยะวรากูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 37958 นางสาว โชติรส อัยยะวรากูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 37959 นางสาว ณภัค มาศเฮ็ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 37959 นางสาว ณภัค มาศเฮ็ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 37963 นางสาว ธมนวรรณ อินทร์แก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 37963 นางสาว ธมนวรรณ อินทร์แก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 37969 นางสาว ปริญญารักษ์ เสืออินโท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 37969 นางสาว ปริญญารักษ์ เสืออินโท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 37970 นางสาว ปวีณนุช จุลมูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 37970 นางสาว ปวีณนุช จุลมูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 37976 นางสาว สัณห์สิรี เจริญผล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 37976 นางสาว สัณห์สิรี เจริญผล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 37979 นางสาว อรวี เหรียญวิทยากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 37979 นางสาว อรวี เหรียญวิทยากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 37995 นาย สหัสวรรษ อินทโชศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 37995 นาย สหัสวรรษ อินทโชศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 38000 นางสาว กัณฑ์ชนก เกตุนวล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 38000 นางสาว กัณฑ์ชนก เกตุนวล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 38002 นางสาว ญาณิศา เพชรช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 38002 นางสาว ญาณิศา เพชรช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 38003 นางสาว ฐานิตา หนักแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 38003 นางสาว ฐานิตา หนักแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 38012 นางสาว พณิชชา บ่อคำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 38012 นางสาว พณิชชา บ่อคำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 38016 นางสาว พิชญา วทานิยะกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 38016 นางสาว พิชญา วทานิยะกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 38052 นาย พีระพงศ์ มีลักษณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 38052 นาย พีระพงศ์ มีลักษณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 38054 นาย รัฐนันท์ นาคเพ่งพิศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 38054 นาย รัฐนันท์ นาคเพ่งพิศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 38100 นาย ศุภเสกข์ วรรณโชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 38100 นาย ศุภเสกข์ วรรณโชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 38129 นาย ธีธัช หนูเซ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 38129 นาย ธีธัช หนูเซ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 38138 นางสาว ณัฐริณีย์ คงนุ่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 38138 นางสาว ณัฐริณีย์ คงนุ่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 38146 นางสาว ภารวี แสงศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 38146 นางสาว ภารวี แสงศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 38264 นางสาว ศุภิสรา เพชรรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 38264 นางสาว ศุภิสรา เพชรรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 38737 นาย ศรุต ทองผึ้ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
123 38793 นาย สุวิจักขณ์ ฉายากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
124 38793 นาย สุวิจักขณ์ ฉายากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
125 39294 นาย ณัฐพล รอดมณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
126 39295 นางสาว อมลาลักษณ์ เวชกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
126 รายการ