ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 5

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 36716 นาย สิทธิโชค แซ่โค้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37121 นาย ชญานนท์ จันทร์อยู่ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37130 นาย ภูชิชย์ ศรีโกศล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37157 นางสาว เพชรรัตน์ เพชรสถิตย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37159 นางสาว ภัทรธนาภรณ์ อัยยะวรากูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37160 นางสาว วรินทร วิศิษฏ์วุฒิพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37161 นางสาว วริศรา สอนขำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37176 นาย ธนันธร ขวัญเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37181 นาย ภูมินทร์ สีเสียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37209 นางสาว สุวพัชร อินทร์แก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37215 นาย คณิศร บุญสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37220 นาย ถิรภาพ แดงสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37228 นาย พงษ์ศักดิ์ หนูกลับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37240 นางสาว กัญญารัตน์ พลายชุม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37241 นางสาว เกศินี แก้วสะอาด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37248 นางสาว บุษบา บุษบรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37250 นางสาว ปรายฟ้า อักษรสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37252 นางสาว พรชนก ชื่นวิเศษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37254 นางสาว มุขสุดา ชัยนาคิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37281 นาย อภิวิชญ์ เกียรติกุลพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37335 นางสาว ธัญรดี มีรอสอ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37344 นางสาว รพิดา จารุจารีต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37348 นางสาว ศศิกานต์ ทองประพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37353 นางสาว หนึ่งฤทัย เกตุเห่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37389 นางสาว ณัฐฑิมา เรืองนรา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37394 นางสาว ภัคจิรา ศุภรมงคล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37412 นาย พงศ์พัทธ์ สงฆ์รักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37418 นาย ศรายุธ สีทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37420 นาย เสฎฐวุฒิ วิชัยดิษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37422 นางสาว กนกภรณ์ เกลี้ยงเกลา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37423 นางสาว กมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37438 นางสาว ปิยภรณ์ จันทร์แจ่มใส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37441 นางสาว ภัสรา นังเกิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37450 นางสาว อักษราภัค เครือแต้ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37467 นาย ระพีพัฒน์ จันทร์สวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 37478 นางสาว ชมพูนุช วิเชียรวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 37479 นางสาว ญาตาวี ศิริวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 37482 นางสาว ณัฐมน แสงสงเคราะห์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 37484 นางสาว ธตรฐ คงมะลวน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 37503 นาย ต่อลาภ บุญคงทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 37528 นางสาว วริศรา ณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 38737 นาย ศรุต ทองผึ้ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39294 นาย ณัฐพล รอดมณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39295 นางสาว อมลาลักษณ์ เวชกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 รายการ