ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 6

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 36666 นาย รวิพล แจ่มกระจ่าง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37089 นาย ศิวะพงษ์ แก้วสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37089 นาย ศิวะพงษ์ แก้วสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37119 นาย กิตติพงษ์ เพียรสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37128 นาย พชรดนัย เพ็ชรกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37138 นาย อริญชัย คงอภัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37140 นางสาว กุลิสรา เจริญฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37145 นางสาว ญานิกา จันทร์แดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37148 นางสาว นภัส นคงทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37187 นางสาว กรกช สามนเสน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37212 นางสาว ไอริณ รักสนิท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37216 นาย เจษฎากร นามสนธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37221 นาย ธนกร กันคำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37227 นาย ปองภพ ช่วงรัตนาวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37229 นาย พชรพล เชิดเพชรรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37232 นาย วิรุจน์ สองพี่น้อง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37247 นางสาว นรมน สวัสดิ์ชูแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37249 นางสาว ปพิชญา ศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37262 นาย จิรยุทธ์ ซุ่นห้วน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37282 นาย อรรถการ พัฒธร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37297 นางสาว ลลิตา โชติช่วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37298 นางสาว ลักษมีกานต์ ฉวาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37301 นางสาว ศกลวรรณ คงเพ็ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37305 นางสาว สุทธิกา คชรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37308 นาย กฤตยชญ์ ยอดประเสริฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37313 นาย ธีรธัช พัฒนศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37318 นาย ภัทรนันท์ บุญพา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37324 นาย อุดม เจริญลาภ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37338 นางสาว เบญจมาภรณ์ วรรณายุวัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37341 นางสาว ปิยากร อ่อนนิ่ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37345 นางสาว รัชญา นฤรดานันท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37355 นางสาว อิสริยา ธรอาภาพิสิฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37399 นางสาว สาธินี ศรีรักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37439 นางสาว ปิยาพัชร ภูมิไชยา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37442 นางสาว มนัสวรรณ ชาญณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 37451 นางสาว อาศิมน สงสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 37461 นาย ธนโชติ รอดจิตต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 37480 นางสาว ฐิตาภา สุริวงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 37481 นางสาว ฐิติรัตน์ ชูปัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 37497 นางสาว สุภลัคน์ ฤกษ์ยาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 37506 นาย นิพิฐพนธ์ เจริญกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 37527 นางสาว เมษนี สหวัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 37527 นางสาว เมษนี สหวัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 37527 นางสาว เมษนี สหวัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 37666 นางสาว ปิ่นรดา ภูมิจิตติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 37744 นางสาว เพชรรีย์ เหล็กกล้า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 37744 นางสาว เพชรรีย์ เหล็กกล้า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 37755 นาย ชนาสิน ชิตวาห์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 37755 นาย ชนาสิน ชิตวาห์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 37775 นางสาว ณ ฟ้า สุทธิรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 37775 นางสาว ณ ฟ้า สุทธิรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 37780 นางสาว ธรณ์กนก แจ้งเกตุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 37780 นางสาว ธรณ์กนก แจ้งเกตุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 37782 นางสาว พศิกา รอดทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 37782 นางสาว พศิกา รอดทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 37797 นาย ณัฐพนธ์ ลอยใหม่ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 37797 นาย ณัฐพนธ์ ลอยใหม่ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 37807 นาย เรวัตร วัดน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 37807 นาย เรวัตร วัดน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 37808 นาย วรพัทธ์ สีหบุตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 37808 นาย วรพัทธ์ สีหบุตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 37816 นางสาว ชนนิกานต์ ลวดลายทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 37816 นางสาว ชนนิกานต์ ลวดลายทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 37820 นางสาว ธัญศิริ เมฆินทรางกูร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 37820 นางสาว ธัญศิริ เมฆินทรางกูร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 37826 นางสาว ภูษิดา พร้อมมูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 37826 นางสาว ภูษิดา พร้อมมูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 37839 นาย ธีรภัทร์ รอดเจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 37839 นาย ธีรภัทร์ รอดเจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 37854 นางสาว ชรินรัตน์ ทองศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 37854 นางสาว ชรินรัตน์ ทองศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 37864 นางสาว นันทัชพร หนูเกาะทวด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 37864 นางสาว นันทัชพร หนูเกาะทวด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 37865 นางสาว บงกช พิรุฬห์เศรษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 37865 นางสาว บงกช พิรุฬห์เศรษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 37868 นางสาว ปัญจรัตน์ ฉิมทับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 37868 นางสาว ปัญจรัตน์ ฉิมทับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 37891 นาย ปัณณวิชญ์ กลับรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 37891 นาย ปัณณวิชญ์ กลับรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 37921 นางสาว ศรัณย์พร สุทธิรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 37921 นางสาว ศรัณย์พร สุทธิรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 37928 นางสาว สุพิชญา นีรนาทเมธีกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 37928 นางสาว สุพิชญา นีรนาทเมธีกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 37929 นางสาว อภิสรา ขจรบุญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 37929 นางสาว อภิสรา ขจรบุญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 37934 นาย ธนโชติ เจียมทิพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 37934 นาย ธนโชติ เจียมทิพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 37948 นางสาว กสิณา เพชรบำรุง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 37948 นางสาว กสิณา เพชรบำรุง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 37956 นางสาว ชลธิชา เผือกรักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 37956 นางสาว ชลธิชา เผือกรักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 37965 นางสาว นันทรัตน์ ธรรมรงค์รัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 37965 นางสาว นันทรัตน์ ธรรมรงค์รัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 37968 นางสาว บัณฑิตา ยิ้มฉอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 37968 นางสาว บัณฑิตา ยิ้มฉอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 37978 นางสาว สุบงกช บทกระโทก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 37978 นางสาว สุบงกช บทกระโทก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 37980 นางสาว อริชยา รักษ์รอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 37980 นางสาว อริชยา รักษ์รอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 38001 นางสาว จิตรลดา วงศ์รักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 38001 นางสาว จิตรลดา วงศ์รักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 38006 นางสาว ตารกา ทิพย์คง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 38006 นางสาว ตารกา ทิพย์คง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 38013 นางสาว พิชชาพร แข็งพิลา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 38013 นางสาว พิชชาพร แข็งพิลา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 38024 นางสาว ศิรภัสสร ศรียาภัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 38024 นางสาว ศิรภัสสร ศรียาภัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 38043 นาย ณัฐดนย์ พวงพึ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 38043 นาย ณัฐดนย์ พวงพึ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 38056 นาย ศุภณัฏฐ์ ขอรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 38056 นาย ศุภณัฏฐ์ ขอรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 38109 นางสาว ฐิตาพร อุไรโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 38109 นางสาว ฐิตาพร อุไรโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 38124 นางสาว วิภากรณ์ เหล็กกล้า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 38124 นางสาว วิภากรณ์ เหล็กกล้า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 38151 นางสาว วรันธร ฤกษ์ยาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 38151 นางสาว วรันธร ฤกษ์ยาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 38183 นางสาว พิสชา ฤทธิ์รักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 38183 นางสาว พิสชา ฤทธิ์รักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 39296 นาย ธรรมศาสตร์ โพธิ์เพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 39298 นางสาว ธนพร ชูเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 39834 นาย เชาวกรณ์ ศักดิ์แก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
123 39834 นาย เชาวกรณ์ ศักดิ์แก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
124 39875 นางสาว ชนิษฐา เอี่ยมศรีปกรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
125 39875 นางสาว ชนิษฐา เอี่ยมศรีปกรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
126 39879 นางสาว ปัทมา สุราฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
127 39879 นางสาว ปัทมา สุราฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
128 39881 นางสาว ญานิกา รอดเจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
128 รายการ