ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 6

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 36666 นาย รวิพล แจ่มกระจ่าง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37119 นาย กิตติพงษ์ เพียรสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37128 นาย พชรดนัย เพ็ชรกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37138 นาย อริญชัย คงอภัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37140 นางสาว กุลิสรา เจริญฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37145 นางสาว ญานิกา จันทร์แดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37148 นางสาว นภัส นคงทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37187 นางสาว กรกช สามนเสน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37212 นางสาว ไอริณ รักสนิท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37216 นาย เจษฎากร นามสนธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37221 นาย ธนกร กันคำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37227 นาย ปองภพ ช่วงรัตนาวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37229 นาย พชรพล เชิดเพชรรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37232 นาย วิรุจน์ สองพี่น้อง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37247 นางสาว นรมน สวัสดิ์ชูแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37249 นางสาว ปพิชญา ศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37262 นาย จิรยุทธ์ ซุ่นห้วน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37282 นาย อรรถการ พัฒธร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37297 นางสาว ลลิตา โชติช่วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37298 นางสาว ลักษมีกานต์ ฉวาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37301 นางสาว ศกลวรรณ คงเพ็ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37305 นางสาว สุทธิกา คชรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37308 นาย กฤตยชญ์ ยอดประเสริฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37313 นาย ธีรธัช พัฒนศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37318 นาย ภัทรนันท์ บุญพา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37324 นาย อุดม เจริญลาภ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37338 นางสาว เบญจมาภรณ์ วรรณายุวัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37341 นางสาว ปิยากร อ่อนนิ่ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37345 นางสาว รัชญา นฤรดานันท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37355 นางสาว อิสริยา ธรอาภาพิสิฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37399 นางสาว สาธินี ศรีรักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37439 นางสาว ปิยาพัชร ภูมิไชยา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37442 นางสาว มนัสวรรณ ชาญณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37451 นางสาว อาศิมน สงสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37461 นาย ธนโชติ รอดจิตต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 37480 นางสาว ฐิตาภา สุริวงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 37481 นางสาว ฐิติรัตน์ ชูปัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 37497 นางสาว สุภลัคน์ ฤกษ์ยาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 37506 นาย นิพิฐพนธ์ เจริญกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 37527 นางสาว เมษนี สหวัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 37666 นางสาว ปิ่นรดา ภูมิจิตติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39296 นาย ธรรมศาสตร์ โพธิ์เพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39298 นางสาว ธนพร ชูเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39881 นางสาว ญานิกา รอดเจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 รายการ