ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 7

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37122 นาย ฐปนก วงศ์ศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37146 นางสาว ณัฏฐกฤตตา ทองแก้วเกิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37147 นางสาว ณิชกมล เกิดแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37158 นางสาว ฟอสแก้ว รักช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37162 นางสาว วีรินทร์ แหลมสัก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37171 นาย ณัฐนิช ไชยแขวง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37174 นาย ธนบดี เลี้ยงสุพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37178 นาย บุญญฤทธิ์ โกละกะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37202 นางสาว พิมพกานต์ พินิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37206 นางสาว ศศิชญา พัฒน์นิล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37223 นาย ธนาวุฒิ หนูศรีแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37225 นาย นฤนาถ ศรีเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37233 นาย วุฒิพงศ์ สำเภาเงิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37235 นาย ศิวกร โตกำเหนิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37243 นางสาว ณฐชณ รุ่งเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37256 นางสาว ศิรดา จุติมูสิก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37258 นางสาว อภิสรา ผิวนวล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37263 นาย ชวัลวิทย์ มากขุนทด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37287 นางสาว ชมพูนุท บุญสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37295 นางสาว ภัณฑิรา รักงาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37315 นาย พจน์ภูมิ ธรรมเจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37319 นาย เมธัส ลิ้มสุวัฒนกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37321 นาย ไรวินท์ อินทจักร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37323 นาย สิทธิพงศ์ ศรีฟ้า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37327 นางสาว กัณฐิมา วงศ์กาษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37336 นางสาว ธัญญารัตน์ เล่งน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37343 นางสาว มนัสนันท์ ดนัยมงคล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37346 นางสาว วิไลรัตน์ ออมสินสมบูรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37347 นางสาว ศกลวรรณ ค้าเจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37352 นางสาว สุประวีณ์ ชัยชนะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37360 นาย ชาญณรงค์ ทองนวล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37397 นางสาว รัชนีกร กลิ่นสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37436 นางสาว บุญฑริกา เลือดกาญจนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37463 นาย พลชภูมินทร์ แสงจำนงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37464 นาย พันธวัช เสวกวัง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 37466 นาย ภูชิต พัฒนศรีทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 37514 นางสาว กนกวรรณ โชติวีรชัยกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 37531 นางสาว สาธิตา แก้วกัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 37564 นางสาว ภัทรามาศ ไทรงาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39299 นางสาว ธัญชนก สิทธิจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39300 นางสาว นภัสสร กล่อมเอี่ยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39301 นางสาว เสาวลักษณ์ เพชรวิเชียร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39323 นาย บุณยกร คงสุทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 รายการ