ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 7

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37122 นาย ฐปนก วงศ์ศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37146 นางสาว ณัฏฐกฤตตา ทองแก้วเกิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37147 นางสาว ณิชกมล เกิดแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37158 นางสาว ฟอสแก้ว รักช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37162 นางสาว วีรินทร์ แหลมสัก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37171 นาย ณัฐนิช ไชยแขวง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37174 นาย ธนบดี เลี้ยงสุพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37178 นาย บุญญฤทธิ์ โกละกะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37202 นางสาว พิมพกานต์ พินิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37206 นางสาว ศศิชญา พัฒน์นิล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37223 นาย ธนาวุฒิ หนูศรีแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37225 นาย นฤนาถ ศรีเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37233 นาย วุฒิพงศ์ สำเภาเงิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37235 นาย ศิวกร โตกำเหนิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37243 นางสาว ณฐชณ รุ่งเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37256 นางสาว ศิรดา จุติมูสิก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37258 นางสาว อภิสรา ผิวนวล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37263 นาย ชวัลวิทย์ มากขุนทด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37287 นางสาว ชมพูนุท บุญสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37295 นางสาว ภัณฑิรา รักงาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37315 นาย พจน์ภูมิ ธรรมเจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37319 นาย เมธัส ลิ้มสุวัฒนกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37321 นาย ไรวินท์ อินทจักร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37323 นาย สิทธิพงศ์ ศรีฟ้า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37327 นางสาว กัณฐิมา วงศ์กาษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37336 นางสาว ธัญญารัตน์ เล่งน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37343 นางสาว มนัสนันท์ ดนัยมงคล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37346 นางสาว วิไลรัตน์ ออมสินสมบูรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37347 นางสาว ศกลวรรณ ค้าเจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37352 นางสาว สุประวีณ์ ชัยชนะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37360 นาย ชาญณรงค์ ทองนวล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37397 นางสาว รัชนีกร กลิ่นสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37436 นางสาว บุญฑริกา เลือดกาญจนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37463 นาย พลชภูมินทร์ แสงจำนงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37464 นาย พันธวัช เสวกวัง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 37466 นาย ภูชิต พัฒนศรีทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 37514 นางสาว กนกวรรณ โชติวีรชัยกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 37531 นางสาว สาธิตา แก้วกัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 37564 นางสาว ภัทรามาศ ไทรงาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 37731 นางสาว ชนัญชิดา พันเสรีวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 37731 นางสาว ชนัญชิดา พันเสรีวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 37813 นางสาว จิดาภา เกยูรวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 37813 นางสาว จิดาภา เกยูรวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 37838 นาย ธัญเทพ อินทวิเศษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 37838 นาย ธัญเทพ อินทวิเศษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 37842 นาย เพ็ญวิทย์ ด้วงเพ็ชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 37842 นาย เพ็ญวิทย์ ด้วงเพ็ชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 37858 นางสาว ณิชนันทน์ แท่นนิล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 37858 นางสาว ณิชนันทน์ แท่นนิล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 37872 นางสาว พัทธนันท์ เกียรติยศนุสรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 37872 นางสาว พัทธนันท์ เกียรติยศนุสรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 37873 นางสาว พิชญา ฤกษ์วุฒิโชค 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 37873 นางสาว พิชญา ฤกษ์วุฒิโชค 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 37874 นางสาว พีรดา วงศ์วิทยากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 37874 นางสาว พีรดา วงศ์วิทยากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 37886 นาย ธราเทพ ทิวแพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 37886 นาย ธราเทพ ทิวแพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 37889 นาย บัญญพนต์ ทองอนันต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 37889 นาย บัญญพนต์ ทองอนันต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 37894 นาย ภูบดี วุฒิพงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 37894 นาย ภูบดี วุฒิพงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 37908 นางสาว ปาริชาติ พัฒนชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 37908 นางสาว ปาริชาติ พัฒนชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 37914 นางสาว มัลลิกา จงจิตต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 37914 นางสาว มัลลิกา จงจิตต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 37922 นางสาว ศศินา มณีราช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 37922 นางสาว ศศินา มณีราช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 37927 นางสาว สุธัญญา จุ้ยจำนงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 37927 นางสาว สุธัญญา จุ้ยจำนงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 37943 นาย วสุธรณ์ พวงงาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 37943 นาย วสุธรณ์ พวงงาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 37957 นางสาว ชุติกาญจน์ สมตน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 37957 นางสาว ชุติกาญจน์ สมตน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 37961 นางสาว ณัฐกานต์ สุทธิรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 37961 นางสาว ณัฐกานต์ สุทธิรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 37967 นางสาว บัณฑิตา ชูมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 37967 นางสาว บัณฑิตา ชูมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 37974 นางสาว ภารวี แสงตะวันวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 37974 นางสาว ภารวี แสงตะวันวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 37996 นางสาว กชกร ศรีสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 37996 นางสาว กชกร ศรีสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 37999 นางสาว กัญญรัตน์ ทองนรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 37999 นางสาว กัญญรัตน์ ทองนรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 38005 นางสาว ณัฐลิณีย์ นันทเกษตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 38005 นางสาว ณัฐลิณีย์ นันทเกษตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 38007 นางสาว ธัญชนก เทือกสุบรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 38007 นางสาว ธัญชนก เทือกสุบรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 38019 นางสาว พิมพ์ชนก เลาวิชุวกรนุกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 38019 นางสาว พิมพ์ชนก เลาวิชุวกรนุกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 38026 นางสาว สิริกาญจน์ ธรฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 38026 นางสาว สิริกาญจน์ ธรฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 38030 นางสาว อรวรรณ บุญสิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 38030 นางสาว อรวรรณ บุญสิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 38072 นางสาว บุญสิตา บุญร่ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 38072 นางสาว บุญสิตา บุญร่ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 38075 นางสาว วริศรา รุ่งสว่าง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 38075 นางสาว วริศรา รุ่งสว่าง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 38112 นางสาว ดวงกมล สุธาพจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 38112 นางสาว ดวงกมล สุธาพจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 38122 นางสาว ภคพร แสงขำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 38122 นางสาว ภคพร แสงขำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 38143 นางสาว ปานไพลิน นาคสุวรรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 38143 นางสาว ปานไพลิน นาคสุวรรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 38150 นางสาว รินรดี ฉายไพศาล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 38150 นางสาว รินรดี ฉายไพศาล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 38172 นางสาว ภิญญาพัชญ์ สุวรรณรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 38172 นางสาว ภิญญาพัชญ์ สุวรรณรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 38179 นางสาว นวพร ลัภนะกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 38179 นางสาว นวพร ลัภนะกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 39299 นางสาว ธัญชนก สิทธิจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 39300 นางสาว นภัสสร กล่อมเอี่ยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 39301 นางสาว เสาวลักษณ์ เพชรวิเชียร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39323 นาย บุณยกร คงสุทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 39836 นางสาว กมลวรรณ เสือถม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39836 นางสาว กมลวรรณ เสือถม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39837 นางสาว ชัญญานุช กิติภณธนากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 39837 นางสาว ชัญญานุช กิติภณธนากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 39838 นางสาว วิภาสินี เทียนน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 39838 นางสาว วิภาสินี เทียนน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 รายการ