ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 8

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 36548 นางสาว ณัฐธยาน์ ชูเอียด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 36782 นางสาว ศุกรียา วรรณายุวัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 36854 นางสาว ชนกนันท์ หาญฐาปนาวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 36970 นางสาว จิดาภา จิตรจง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37061 นางสาว ตติยาภรณ์ คุ้มชำนาญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37149 นางสาว นภัสสร แก้วประจุ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37150 นางสาว บรรณจกร นาคน้อย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37184 นาย ศิริรัฐ ไชยชนะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37200 นางสาว ปัทนาถ ทองสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37211 นางสาว อาทิตยา โสมะเกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37244 นางสาว ณัฐกฤตา พริ้มพราย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37255 นางสาว วริศรา จันทรา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37286 นางสาว คัธรินทร์ โครซ่า 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37293 นางสาว พรรณทิวา วงษ์ศิริ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37307 นางสาว อริสรา โสมนรินทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37311 นาย ชยุตม์ ชีววิริยะนนท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37314 นาย พงศกร รักษจิตต์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37333 นางสาว ณัฐนันท์ เพ็ญสังข์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37362 นาย ฐิติพงศ์ จีระพงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37374 นาย ภาคภูมิ พรหมทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37392 นางสาว พรสวรรค์ สุขสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37434 นางสาว ธนพร รัตนฐากูร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37489 นางสาว รังสิมา พรหมเจียม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37505 นาย ธีรศักดิ์ คงจันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37510 นาย เผดิมภพ เตียนโพธิ์ทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37518 นางสาว ชุติมา ปิยะพลากร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37526 นางสาว ปุณยวีร์ จันทร์เที่ยง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37534 นางสาว อัครนาฎ คงเจริญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37537 นาย เฉลิมฉัตร เอี่ยมสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37544 นาย ปัณณทัต เสมสันต์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39302 นาย ธฤต เลิศสุขกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39303 นาย พงศกร แซ่อึ่ง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39304 นางสาว กชกร ชูสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39305 นางสาว เกวลิน ถาวรวัชรกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39307 นางสาว ธัญญาภรณ์ คงตุก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39308 นางสาว ปานไพลิน นุ่มนวล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39309 นางสาว พาณิภัค ศรีพลวัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39310 นางสาว รวิพิมพ์ มีสิทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39311 นางสาว ศตกมล หนูไชยแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39312 นางสาว ณัฏฐ์ชญา จันทรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39313 นางสาว สุทธิดา ช่วยคง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39314 นางสาว อุนนดา ศุภรางกูร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 รายการ