ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 8

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 36548 นางสาว ณัฐธยาน์ ชูเอียด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 36782 นางสาว ศุกรียา วรรณายุวัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 36854 นางสาว ชนกนันท์ หาญฐาปนาวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 36970 นางสาว จิดาภา จิตรจง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37061 นางสาว ตติยาภรณ์ คุ้มชำนาญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37149 นางสาว นภัสสร แก้วประจุ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37150 นางสาว บรรณจกร นาคน้อย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37184 นาย ศิริรัฐ ไชยชนะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37200 นางสาว ปัทนาถ ทองสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37211 นางสาว อาทิตยา โสมะเกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37244 นางสาว ณัฐกฤตา พริ้มพราย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37255 นางสาว วริศรา จันทรา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37286 นางสาว คัธรินทร์ โครซ่า 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37293 นางสาว พรรณทิวา วงษ์ศิริ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37307 นางสาว อริสรา โสมนรินทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37311 นาย ชยุตม์ ชีววิริยะนนท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37314 นาย พงศกร รักษจิตต์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37333 นางสาว ณัฐนันท์ เพ็ญสังข์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37362 นาย ฐิติพงศ์ จีระพงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37374 นาย ภาคภูมิ พรหมทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37392 นางสาว พรสวรรค์ สุขสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37434 นางสาว ธนพร รัตนฐากูร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37489 นางสาว รังสิมา พรหมเจียม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37505 นาย ธีรศักดิ์ คงจันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37510 นาย เผดิมภพ เตียนโพธิ์ทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37518 นางสาว ชุติมา ปิยะพลากร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37526 นางสาว ปุณยวีร์ จันทร์เที่ยง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37534 นางสาว อัครนาฎ คงเจริญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37537 นาย เฉลิมฉัตร เอี่ยมสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37544 นาย ปัณณทัต เสมสันต์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37762 นาย นพรัตน์ จันทวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37762 นาย นพรัตน์ จันทวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37794 นาย ชนชิต มากมี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37794 นาย ชนชิต มากมี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37821 นางสาว ปรินทร คำอุบล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 37821 นางสาว ปรินทร คำอุบล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 37897 นาย ศตวรรษ ลอยใหม่ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 37897 นาย ศตวรรษ ลอยใหม่ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 37898 นาย สนธยา หีตอักษร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 37898 นาย สนธยา หีตอักษร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 37950 นางสาว กัญญาพัชร คำแฝง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 37950 นางสาว กัญญาพัชร คำแฝง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 37971 นางสาว ปัณรวีร์ ศิริวิภาอนันต์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 37971 นางสาว ปัณรวีร์ ศิริวิภาอนันต์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 37973 นางสาว พัณณิตา สาเรศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 37973 นางสาว พัณณิตา สาเรศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 37977 นางสาว สุชีรา บวรวัชราพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 37977 นางสาว สุชีรา บวรวัชราพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 38014 นางสาว พิชชาภรณ์ สำเภาเงิน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 38014 นางสาว พิชชาภรณ์ สำเภาเงิน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 38015 นางสาว ญาณิภัสส์ นิคมประศาสน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 38015 นางสาว ญาณิภัสส์ นิคมประศาสน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 38017 นางสาว พิชญาภา รักเอียด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 38025 นางสาว ศุภาพิชญ์ ไทรทรัพย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 38025 นางสาว ศุภาพิชญ์ ไทรทรัพย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 38092 นาย ภูวิศ คุ้มภัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 38092 นาย ภูวิศ คุ้มภัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 38119 นางสาว ปวิมล พรหมแท่น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 38119 นางสาว ปวิมล พรหมแท่น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 38123 นางสาว มุขสุดา ราชสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 38123 นางสาว มุขสุดา ราชสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 38126 นางสาว เสาวลักษณ์ ชาญอักษร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 38126 นางสาว เสาวลักษณ์ ชาญอักษร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 38134 นาย อนาวิล ทองอ่อน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 38134 นาย อนาวิล ทองอ่อน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 38135 นางสาว กานติมา สิทธยางกูร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 38135 นางสาว กานติมา สิทธยางกูร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 38142 นางสาว ปณาลี สุริวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 38142 นางสาว ปณาลี สุริวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 38149 นางสาว ยุวรัตน์ ถุงทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 38149 นางสาว ยุวรัตน์ ถุงทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39302 นาย ธฤต เลิศสุขกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39303 นาย พงศกร แซ่อึ่ง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39304 นางสาว กชกร ชูสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 39305 นางสาว เกวลิน ถาวรวัชรกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 39307 นางสาว ธัญญาภรณ์ คงตุก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 39308 นางสาว ปานไพลิน นุ่มนวล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 39308 นางสาว ปานไพลิน นุ่มนวล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 39308 นางสาว ปานไพลิน นุ่มนวล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 39309 นางสาว พาณิภัค ศรีพลวัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 39310 นางสาว รวิพิมพ์ มีสิทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 39311 นางสาว ศตกมล หนูไชยแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 39312 นางสาว ณัฏฐ์ชญา จันทรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 39313 นางสาว สุทธิดา ช่วยคง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 39314 นางสาว อุนนดา ศุภรางกูร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 39839 นาย กฤตภาส ภู่วัฒนาพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 39839 นาย กฤตภาส ภู่วัฒนาพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 39840 นาย จิรภัทร เพชรฟอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 39840 นาย จิรภัทร เพชรฟอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 39841 นาย นฤพนธ์ ศรีเชื้อ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 39841 นาย นฤพนธ์ ศรีเชื้อ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 39842 นาย สุวิศิษฎ์ สุระกา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 39842 นาย สุวิศิษฎ์ สุระกา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 39844 นางสาว จิตติมา สาลี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 39844 นางสาว จิตติมา สาลี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 39846 นางสาว ญาณิศา แป้นเพชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 39846 นางสาว ญาณิศา แป้นเพชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 39847 นางสาว ณัฐนันท์ แสงสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 39847 นางสาว ณัฐนันท์ แสงสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 39848 นางสาว ทิพย์สุดา หงษ์แก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 39848 นางสาว ทิพย์สุดา หงษ์แก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 39849 นางสาว นัฐลิตา ทองพัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 39849 นางสาว นัฐลิตา ทองพัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39850 นางสาว ปภาดา เพชรภู่ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39850 นางสาว ปภาดา เพชรภู่ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39851 นางสาว ปาริชาต รัตนนุพงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39851 นางสาว ปาริชาต รัตนนุพงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 39852 นางสาว ปิ่นมนัส มนต์เลี้ยง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 39852 นางสาว ปิ่นมนัส มนต์เลี้ยง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 39853 นางสาว พัสตราภรณ์ โยธา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 39853 นางสาว พัสตราภรณ์ โยธา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 39854 นางสาว ศิริวิมล มีสิทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39854 นางสาว ศิริวิมล มีสิทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 39855 นางสาว ศุภสุตา เทพพิมล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39855 นางสาว ศุภสุตา เทพพิมล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39856 นางสาว สมัชญา พวงประทุม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 39856 นางสาว สมัชญา พวงประทุม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 รายการ