ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 9

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37132 นาย รวิวัฒน์ นาคประดิษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37134 นาย ศุภกร อุ่นเรือน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37135 นาย สิปปวิชญ์ อัตตโนกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37136 นาย อพิวัตร์ รัตนละออ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37136 นาย อพิวัตร์ รัตนละออ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37165 นาย กฤษณ์ มีพริ้ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37207 นางสาว เศณวี สุวรรณมณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37213 นาย กันต์ชญุตม์ มากด้วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37226 นาย นิธิภูมิ วงศ์สุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37236 นาย สุภัทรชัย รัตนวุฒิ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37238 นาย อภิสิทธิ์ อินทปัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37285 นางสาว เกวลิณ ใจเย็น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37310 นาย จิรภัทร ไกรนรา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37363 นาย ณัฐพงศ์ มีช้าง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37369 นาย นพรัตน์ คุ้มรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37376 นาย ภูษณ เอกเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37393 นางสาว พิชญา สุภาพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37404 นาย กันทร ไวยรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37405 นาย ณัชพล ต่างวิริยกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37408 นาย เติมพันธ์ ช่วยนคร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37419 นาย ศุภวัฒน์ แซ่โค้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37425 นางสาว ขจีพรรณ หนูนิล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37431 นางสาว ณัฏฐา ปาลคเชนทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37449 นางสาว อริสรา อ่อนหาดพอ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37472 นาย ศุภวัฒน์ ภิญญาคง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37475 นางสาว กันต์ณัฏฐา กาญจนะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37486 นางสาว ปิยะฉัตร กำจรชูวงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37491 นางสาว ศุภกานต์ ศรีธนสาร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37494 นางสาว สาธิตา ประสงค์สุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37499 นางสาว อมฤตา ทนุศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37508 นาย ปฏิพล บุตรสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37516 นางสาว กานต์ธิดา หิรัญรัตนธรรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37530 นางสาว ศุณิชญา สุวรรณโอภาส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37536 นาย จักรภพ เฉลิมพิพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 37547 นาย เมธาสิทธิ์ นวนกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 37558 นางสาว นัฐริกา ภู่รุ่งฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 37713 นาย กฤษฎิ์ วงศ์เจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 37713 นาย กฤษฎิ์ วงศ์เจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 37781 นางสาว ปวีณา ตั้งภัทรพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 37781 นางสาว ปวีณา ตั้งภัทรพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 37783 นางสาว พัชรลดา ทองเกลี้ยง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 37783 นางสาว พัชรลดา ทองเกลี้ยง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 37881 นาย จักรภัทร ไพฑูรย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 37881 นาย จักรภัทร ไพฑูรย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 37887 นาย นฤดนย์ แซ่ฮั่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 37887 นาย นฤดนย์ แซ่ฮั่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 37890 นาย ปราณ กิจวิถี สงฆ์รักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 37890 นาย ปราณ กิจวิถี สงฆ์รักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 37893 นาย พงศกร ชูช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 37893 นาย พงศกร ชูช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 37926 นางสาว สิริวรรณ อยู่แสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 37926 นางสาว สิริวรรณ อยู่แสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 37941 นาย เรืองชัย รื่นรส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 37941 นาย เรืองชัย รื่นรส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 37946 นาย สุรเดช แข่งขัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 37946 นาย สุรเดช แข่งขัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 37981 นาย กาณฑ์ชนัต วรจินต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 37981 นาย กาณฑ์ชนัต วรจินต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 37987 นาย ธันยธรณ์ แผ่ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 37987 นาย ธันยธรณ์ แผ่ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 37989 นาย ภาณุพงศ์ ศรีจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 37989 นาย ภาณุพงศ์ ศรีจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 37992 นาย วทัญญู ไชยยศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 37992 นาย วทัญญู ไชยยศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 38010 นางสาว ปาณิศา ทิพย์เภตรา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 38010 นางสาว ปาณิศา ทิพย์เภตรา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 38023 นางสาว ศานตมล เทพทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 38023 นางสาว ศานตมล เทพทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 38031 นาย ก้องกฤษฎิ์ เพชรน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 38031 นาย ก้องกฤษฎิ์ เพชรน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 38042 นาย ณภัทร โอภาสพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 38042 นาย ณภัทร โอภาสพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 38048 นาย นนทกร เมืองชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 38048 นาย นนทกร เมืองชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 38060 นางสาว กุลภัทร์ พิทยาเลิศสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 38060 นางสาว กุลภัทร์ พิทยาเลิศสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 38068 นางสาว นพมาศ นิลสดใส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 38068 นางสาว นพมาศ นิลสดใส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 38069 นางสาว นลพรรณ รักษ์เจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 38069 นางสาว นลพรรณ รักษ์เจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 38079 นางสาว อัญพรรณ เพชรชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 38079 นางสาว อัญพรรณ เพชรชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 38091 นาย พุฒิพงศ์ เทพี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 38091 นาย พุฒิพงศ์ เทพี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 38110 นางสาว ฐิติภา ลิ้มมธุรสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 38110 นางสาว ฐิติภา ลิ้มมธุรสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 38116 นางสาว นภัสสร แก้วเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 38116 นางสาว นภัสสร แก้วเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 38137 นางสาว ณัฐณิชา เชาวลิต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 38137 นางสาว ณัฐณิชา เชาวลิต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 38153 นางสาว วรีพรรณ มณีฉาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 38153 นางสาว วรีพรรณ มณีฉาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 38156 นางสาว อโณทัย สันติวรางกูร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 38156 นางสาว อโณทัย สันติวรางกูร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 38157 นางสาว อธิติยา นาครอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 38157 นางสาว อธิติยา นาครอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 38159 นาย ชิติพัทธ์ กาญจนดิฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 38159 นาย ชิติพัทธ์ กาญจนดิฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 38162 นาย ธันยพงศ์ อั้นเต้ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 38162 นาย ธันยพงศ์ อั้นเต้ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 38171 นาย อัศฎิล ส้มเขียวหวาน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 38171 นาย อัศฎิล ส้มเขียวหวาน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 38177 นางสาว ณิชาภา สามเคี้ยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 38177 นางสาว ณิชาภา สามเคี้ยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 38181 นางสาว ปริตตา ศรีคิรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 38181 นางสาว ปริตตา ศรีคิรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39318 นาย ณัฐพล อุ่นใจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 39319 นาย พิเชษฐ รอดรักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 39320 นาย ศิริพล พันธ์แพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 39321 นางสาว นับทอง วัฒนพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 39857 นางสาว จิตติมา จุ้ยสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 39857 นางสาว จิตติมา จุ้ยสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39858 นางสาว ปัญจวรรณ แก้วชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 39858 นางสาว ปัญจวรรณ แก้วชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39859 นางสาว รัตนาวดี แทนฟู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39859 นางสาว รัตนาวดี แทนฟู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 รายการ