ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 6 ห้อง 9

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37132 นาย รวิวัฒน์ นาคประดิษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37134 นาย ศุภกร อุ่นเรือน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37135 นาย สิปปวิชญ์ อัตตโนกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37165 นาย กฤษณ์ มีพริ้ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37207 นางสาว เศณวี สุวรรณมณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37213 นาย กันต์ชญุตม์ มากด้วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37226 นาย นิธิภูมิ วงศ์สุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37236 นาย สุภัทรชัย รัตนวุฒิ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37238 นาย อภิสิทธิ์ อินทปัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37285 นางสาว เกวลิณ ใจเย็น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37310 นาย จิรภัทร ไกรนรา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37363 นาย ณัฐพงศ์ มีช้าง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37369 นาย นพรัตน์ คุ้มรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37376 นาย ภูษณ เอกเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37393 นางสาว พิชญา สุภาพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37404 นาย กันทร ไวยรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37405 นาย ณัชพล ต่างวิริยกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37408 นาย เติมพันธ์ ช่วยนคร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37419 นาย ศุภวัฒน์ แซ่โค้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37425 นางสาว ขจีพรรณ หนูนิล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37431 นางสาว ณัฏฐา ปาลคเชนทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37449 นางสาว อริสรา อ่อนหาดพอ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37472 นาย ศุภวัฒน์ ภิญญาคง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37475 นางสาว กันต์ณัฏฐา กาญจนะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37486 นางสาว ปิยะฉัตร กำจรชูวงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37491 นางสาว ศุภกานต์ ศรีธนสาร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37494 นางสาว สาธิตา ประสงค์สุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37499 นางสาว อมฤตา ทนุศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37508 นาย ปฏิพล บุตรสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37516 นางสาว กานต์ธิดา หิรัญรัตนธรรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37530 นางสาว ศุณิชญา สุวรรณโอภาส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37536 นาย จักรภพ เฉลิมพิพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37547 นาย เมธาสิทธิ์ นวนกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 37558 นางสาว นัฐริกา ภู่รุ่งฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39318 นาย ณัฐพล อุ่นใจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39319 นาย พิเชษฐ รอดรักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39320 นาย ศิริพล พันธ์แพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39321 นางสาว นับทอง วัฒนพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 รายการ